I. Lyutiy, Doctor of Science (Economics), Professor, N. Shpygotska, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine THE ROLE OF THE COMMERCIAL BANKS’ CAPITAL IN REALIZATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF BANKING SYSTEM OF UKRAINE

The article studies modern trends in investment corporate lending in Ukraine and the ultimate role of banking system in context of capital investments funding in Ukraine. The impact of structure and dynamics of commercial banks’ financial resources on realization of investment potential of Ukrainian banking system is analyzed. The role of banks’ capital adequacy as a precondition for expansion of investment corporate lending is determined.

Key words: investment lending; long-term loans and deposits; equity of the bank; regulatory capital.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/4

References

1. Vovchak O.D. Bankіvska іnvestitsіyna dіyalnіst v Ukrainі monografіya, Lviv. komertsіynoi
academii, 2005., 544 s.
2. Vozhzhov A.P. Vikoristannya zmіnnoi chastyny potochnyh pasyvіv bankіv yak іnvestitsіynih resursіv,
Visnyk NBU. 2003. № 12. s. 18-21.
3. Vozhzhov A.P. Problemy formirovaniya resursov bankov Ukrainy v krizisnyi period, Visnyk SevTNU.
Seriya Economica. 2011. № 116/2011. s. 25-32.
4. Postanova Pravlіnnya Natsіonalnogo Banku Ukrainy Pro zatverdgennya Іnstruktsіyi pro poryadok regulyuvannya dіyalnostі bankіv v Ukrainі, Ofitsiyniy visnyk Ukrayiny 2001. № 40. st.83, Verkhovna Rada Ukrainy. Available at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.
5. Postanova Pravlіnnya Natsіonalnogo Banku Ukrainy Pro zatverdzhennya zmin do Іnstruktsii pro poryadok
regulyuvannya dіyalnostі bankіv v Ukraini vid 17 listopad 2014 rocku № 723, Ofitsiyniy visnyk Ukrayiny 2014. № 99. st. 314, Natsіonalny Bank Ukrainu. Available at http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=12064036.
6. Leonov S.V. Vikoristannya іnvestitsіynogo potentsіalu bankіv u fіnansovomu zabezpechennі іnnovatsіynogo rozvitku v Ukrainі, Problemy fіnansovogo zabezpechennya іnnovatsіynogo rozvitku, Vasilyeva T.A., Boronos V.G.. Lyeonov S.V. ta in. Za zag. red. T.A. Vasilyevoi, V.G. Boronos. Sumy. Vyd-vo CumDU, 2009. s. 178–199.
7. Lyuty I. O. Bankіvskі іnstituti v ymovah globalіzatsії fіnansovih poslyg: monografіya, I.O. Lyuty, OM YURCHUK. K. Znannya, 2011. 357 p.
8. Osnovnі pokazniki dіyalnostі bankіv Ukrainy, Natsіonalny Bank Ukraїni. Available at
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ article? Art_id = 36807 & cat_id = 36798.
9. Statystyka pokaznykiv finansovoyi zvitnosti, Natsіonalny Bank Ukraїni. Available at
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575.

Download

  • pdf 167_4
    File size: 400 kB Downloads: 848