O. Cheberyako, Doctor of Historical Science, Ph.D. in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine INFLUENCE OF THE STATE CREDITING IS ON PROMISSORY STRENGTH OF UKRAINE SECURITY

In the article is grounded necessity of realization of the state crediting for coverage of deficit of the state budget on the modern stage, the modern state of national debt of Ukraine is investigated and the analysis of basic indicators of promissory safety of Ukraine comes true. During the last years a tendency is traced to the increase of national debt of Ukraine, that it is related to the high currency risks of external debt, by an unstable situation with refunding of debts of previous years, and also pressure of promissory payments on public finances. Without regard to that the level of national debt of Ukraine as yet remains within the limits of maximum value, the analysis of promissory situation testifies to the threatening tendency of decline of promissory strength of Ukraine security as a result of the protracted borrowed financing of economy, increase of national debt in relation to GDP, sharp increase of the promissory loading on the state budget and realization of the new borrowing related to the difficult political, economic and military situation.

Keywords: state crediting, national debt, promissory safety, indicators of promissory safety.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/5

 

References

1. MakroekonomIka: pidruchnik, Bazilevich V.D., Bazilevich K.S., Balastrik L.O., za red. V.D. Bazilevicha. 4-te vid., pererob. I dop. K. Znannya, 2008. 734 s.
2. Byudzhetniy Kodeks UkraYini chinne zakonodavstvo zI zmInami ta dopov. ctanom na 10 veres. 2013 r. K.
Palivoda A.V., 2013. 176 s.
3. Valoviy zovnIshnIy borg UkraYini, NatsIonalniy bank Rezhim dostupu
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466.
4. Vasilik O.D. DerzhavnI fInansi UkraYini: pidruchnik, Vasilik O.D., Pavlyuk K.V. K., Tsentr navchalnoYi lIteraturi, 2004. 608 s.
5. GroshI ta kredit: PIdruchnik, I. O. Lyutiy, N.I. Versal, O. V. LyubkIna, O. D. Rozhko, za zag. red. prof. I. O. Lyutogo. K. VPTs KiYivskiy unIversitet, 2010. 559s.
6. Zakon UkraYini “Pro osnovi natsIonalnoYi bezpeki UkraYini” vId 19.06.2003 # 964-IV. Rezhim dostupu
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15. Nazva z ekrana.
7. Kozyuk V.V. Optimalniy rIven borgovogo navantazhennya: globalnI makrofInansovI zrushennya ta shvidkoplinnI ochIkuvannya, FInansi UkraYini. 2012. #1. S.78-94.
8. Nakaz MInekonomrozvitku UkraYini “Pro zatverdzhennya rekomendatsIy schodo rozrahunku rIvnya ekonomIchnoYi bezpeki UkraYini” vId 29.10.2013 r. #1277, MInIsterstvo ekonomIchnogo rozvitku I torgIvlI UkraYini: Available at http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF.
9. Osoblivostі ta prIoriteti borgovoYi polItiki UkraYini AnalIt. dop. Galchinskiy A.S., VarnalIy Z.S., Maystrishin V.Ya. ta In., K.NISD, 2004. 104 c.
10. OfItsIyniy sayt InvestFunds za pIdtrimki InformatsIynogo agentstva Cbonds, Available at
http://investfunds.kz/markets/indicators/18/?f_s[idx]=0&f_s[sdate]=25.12.2009&f_s[edate]=
11. OfItsIyniy sayt MInIsterstva fInansIv UkraYini, Available at // http://www.minfin.gov.ua.
12. OfItsIyniy sayt NatsIonalnogo banku UkraYini, Available at // http://www.bank.gov.ua.
13. PrognoznI platezhI z pogashennya ta obslugovuvannya dIyuchih kreditIv (pozik) do povnogo Yih pogashennya stanom na 05.02.2014 Available at http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=36047.
14. StatistichnI materIali po stanu derzhavnogo borgu UkraYini, MInfIn Available at
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755.
15. Finansyi i kredit v sisteme upravleniya narodnyim hozyaystvom: uchebnik, E.V.Kolomin, L.E. Babashkin,
A.M.Volkov i dr., pod obsch. red. A.M.Volkova. M. Ekonomika, 2007. 247 s.

Download

  • pdf 167_5
    File size: 461 kB Downloads: 1532