N. Miedviedkova, PhD, assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine THE WAYS TO IMPROVE THE BUDGETARY INSTRUMENTS FOR SUPPORT OF ECONOMIC ACTIVITIES IN UKRAINE

The current budget instruments for support of economic activities in Ukraine are considered. The experience of using of fiscal stimulus instruments, as well as reasonably practical recommendations for their application in Ukraine are overviewed and analyzed. It is suggested the following directions for improvement of budgetary instruments for support of the economy in the short term: reforming the mechanism of state guarantees; introduction and expansion of the scope of the budgetary grant; introduction of “fiscal rules” to limit the provision of state support for certain sectors of the economy; provision of budget subsidies for support of the creation of new jobs or save existing jobs.

Key words: budgetary instruments, budgetary grants, government subsidies, state guarantees, fiscal rules.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/11

References

1. Miarkovskyi A. Biudzhetna polityka yak skladova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. 2010. № 5. S. 5-15. Available at http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknteu_2010_5_2.pdf
2. Yefymenko T.І. Biudzhetna polityka Ukrainy v systemi instrumentiv konkurentospromozhnosti derzhavy,
Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2008. №2. S. 42-51
3. Zatonatska T. H. Vplyv biudzhetnykh instrumentiv na investytsiini protsesy v Ukraini, Investytsii:
praktyka ta dosvid . 2008. №1. S.9–12.
4. Zatonatska T. H. Problemy ta perspektyvy formuvannia biudzhetnoho mekhanizmu stvorennia investytsiinykh
Protsesiv, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. 2010. Vyp. 21. S. 200–206.
5. Liutyi I. O. Kontseptsiia reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy ta konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky, Ekonomika Ukrainy. 2007. № 8. S.19–27.
6. Job Creation Grants, SBIR. Available at http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/smallbusiness-cents/job-creation-grants
7. Investment in Poland, KPMG. Available at http://www.kpmg.com/PL/en/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/2013/investment-in-poland-edition-2013.pdf
8. Doing business in France, Invest in France Agency. Available at http://www.invest-in-france.org/
us/business-environment/doing-business-in-france.html
9. Predprininmatelejj podderzhivajut grantami I bjudzetnymi subsidijami, Ministerstvo jekonomicheskogo razvitija Astrahanskoj oblasti. Available at http://www.astrobl.ru/news/72389
10. Investment Incentives, Czechinvest. Available at http://www.czechinvest.org/data/files/fs-04-investmentincentives-68-en.pdf
11. Polish Government Grants (2011-2020) European Alert, Deloitte. Available at http://www.deloitte.com/
view/en_PL/pl/services/tax/grantsandincentives/924fb6cf24aa0410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
12. Vydatky za funktsionalnoiu klasyfikatsiieiu vydatkiv ta kredytuvannia biudzhetu za 2010, 2011, 2012, 2013 roky, Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. Available at http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
doccatalog/list?currDir=146477
13. Vydatky za funktsionalnoiu klasyfikatsiieiu vydatkiv ta kredytuvannia biudzhetu za 2013 rik, Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. Available at http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=212666&&documentList_stind=21

Download

  • pdf 167_11
    File size: 339 kB Downloads: 543