I. Savych, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine SHADOW ECONOMY AND ITS RELATIONS WITH TAX SYSTEM, BUDGET DEFICIT AND MACROECONOMIC INDICATORS

The paper analyzes the influence of the shadow economy on the tax system, state budget and a number of macroeconomic parameters of Ukraine such as poverty, income levels, corruption, GDP per capita, public debt, budget violations etc. The results of our research show that level of corruption, monopolization and budget violations are considered key factors that stimulate the shadowing of the economy. On the other hand, a number of researchers state that the average wage level is a strong destimulating factor for the shadow economy. The analysis given uncovers a robust relationship between the corruption and the size of the shadow economy when perceptions-based indices of corruption are used.

Keywords: state budget, public sector, shadow economy, shadow processes, level of corruption, state budget, public debt.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/19

References

1. Varnaliy Z. Shlyakhy detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny ta yiyi osoblyvosti, Bankivs’ka sprava. 2007.
№ 2. p. 56-66.
2. Problemy detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny v sferi opodatkuvannya: shlyakhy vyrishennya. Available at
http://www.legalactivity.com.ua.
3. State fiscal service of Ukraine. Available at http://sfs.gov.ua/.
4. Varnaliy Z.S. Detinizatsiya ekonomiky yak chynnyk zabezpechennya natsional’noyi bezpeky Ukrayiny, Naukovyy visnyk. L’viv, 2009. Vyp.1 p. 3-20.
5. Predbors’kyy V. A. Detinizatsiya ekonomiky v konteksti transformatsiynykh protsesiv. Pytannya teoriyi ta metodolohiyi, K. Kondor, 2005. 614 p.
6. Shul’kevych V.V. Problemy detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny v sferi opodatkuvannya Available at http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-40.pdf1.
7. International monetary fund. Available at www.imf.org.
8. Pidpysannya Maastrykhts’koho dohovoru. Utvorennya ES. Available at http://idetperformance.com/lekczmzhnarodn-vdnosini/641-pidpisannya-maastrixtskogo-dogovoru-utvorennya-es.html.
9. Budahovs’ka S. Mikroekonomika i makroekonomika. Pidruchnyk u 2-kh chastynakh , K. Vyd-vo “Osnovy”, 1998. 518 p.
10. Shevchuk V. O. Vplyv byudzhetu na makroekonomichni pokaznyky, Finansy Ukrayiny. 2010. № 3. P. 3.
11. Belinsʹka YA. V. Valyutno-kursove rehulyuvannya: problemy teoriyi i praktyky, K.
2007. 372 p.
12. Zasyans’ka O.V. Teoretychni osnovy borot’by z tin’ovoyu ekonomikoyu, Aktual’ni problemy
ekonomiky. 2009. № 5. P. 76-84.
13. Transparency International. Available at http://ti-ukraine.org/.
14. World Bank. Available at http://www.worldbank.org/.
15. State Statistics Service of Ukraine. Available at www.ukrstat.gov.ua.
16. National Bank of Ukraine. Available at www.bank.gov.ua.
17. State Financial Inspection of Ukraine. Available at www.dkrs.gov.ua.

Download

  • pdf 167_19
    File size: 340 kB Downloads: 1339