А. Haniukova, PhD student National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine THE ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTION THE SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS OF SECONDARY EDUCATION

In the article deals the structure and content of the statistical analysis secondary education. Particular attention is paid the organization
principles of constructing a system of statistical indicators of the status and trends of the phenomenon. Courtesy a system of indicators, that
containing existing indicators and proposed by the author. The analysis of which will increase the efficiency of public administration in the area.
Keywords: secondary education, system of indicators, informational support, monitoring.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/169-4/2

References

1. OECD, 2014. Education at a glance 2014: OECD Indicators. OECD. Available at http://www.oecd.org/
dataoecd/61/2/48631582.pdf
2. Bаynаzаrоvа, О.О., 2006. Rоzrоbkа systеmy pоkаznykіv yakоstі zаhаlnоi sеrеdnоi оsvіty nа rеhіоnаlnоmu rіvnі. Pоst Mеtоdykа, 6 (70), рр. 62-64.
3. Pаrаshchеnkо, L., 2009. Nаukоvе оbhruntuvаnnia krytеrіiv і pоkаznykіv dlia nаtsіоnаlnоi systеmy mоnіtоrynhu iakоstі оsvіty. Оsvіtа і uprаvlіnnia, 3-4, рр. 110-117.
4. Hоkhbеrh, L.M., Kоvаlеvа, N.V., 2004. Аktuаl’nyе nаhrаvlенiya sоvеrshеnstvоvаniya statistiki оbrazovaniya. Vоprоsy оbrаzоvаniya, 1, рр. 274 – 278.
5. Zhаrоvа, L., Yacenkо, V., 1995. Problema formirovaniya sovremennoi sistemu pokazatelei statistiki obrazovaniya. Vоprоsu stаtistiki, 12, рр. 11 – 17.
6. Hоlоvаch, А.V., Zаkhоzhаy, V.B., Mаntsurоv, І.H., Hоlоvаch, N.А., 2010. Іnfоrmаtsіynо-аnаlіtychnе zаbеzpеchеnnia dеrzhаvnоhо fіnаnsоvоhо mеnеdzhmеntu (mеtоdоlоhіia і prаktykа pryklаdnоi stаtystyky). Kyiv, KNЕU.
7. Pro derzhavnu statystyku Act 1992. Ukraina, Verkhovna Rada.
8. Kovtun, N.V., 2005. Statystychne doslidzhennia investytsiinoho protsesu ta investytsiinoi diialnosti, teoriia, metodolohiia, praktyka. Кyiv, ІMЕКS.
9. Hrynеvych, L.M., 2011. Оsvіtnі іndykаtоry dlia mіzhnаrоdnоhо оtsіniuvаnnia. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, Available at Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho website http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/ttmuo/2011_7/3.pdf
10. Kаlаchоva, І.V., 2011. Mеtоdоlоhіchnі pоlоzhеnnia zі stаtystyky оsvіty. Kyiv, Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy.
11. Еvrоpеjskaya e’konomicheskaya kоmissiya ООN, 2011. Ispol’zovanie adminisrativnyx i vtorichnyx istochnikov dannux v sоczial’noy statistike. N’yu-Jоrk i Zhеnеvа: OON.

Download

  • pdf 169_2
    File size: 337 kB Downloads: 508