V. Skitsko, PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine CONCEPTUAL PRINCIPLES OF LOGISTICS SYSTEMS MANAGEMENT CONSIDERING SYNERGIES AND SYNERGETICS

The paper researched the current state of the problem of logistics systems. The concept of synergies and synergistic effect in logistics, factors of synergistic effect in logistics systems at various levels are described. The problem of self-organization of logistics systems, in particular are researched, a situation in which the degree of ordering of the logistics system takes boundary values zero or one are describes. Outlined directions for future research.
Key words: synergies, synergetics, cooperation, self-organization, logistics system, stability, orderliness, organization, entropy.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/169-4/9

References

1. Pidvalna, O.G., Koziar, N.O., 2013. Synergiinyi efekt v menedzhmenti. Efektyvna ekonomika. Available at http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865
2. Krykavskyi, Ye.V., Pokhylchenko, O.A., Chornopyska, N.V., Kostiuk, O.S., Savina, N.B., Nikshych, S.M.,
Yakymyshyn, L.Ya. 2014. Ekonomika logistyky. Lviv, Vydavnystvo Lvivskoi politekhniky.
3. Skorobogatova, T.N., 2012. Effekt sinergii v logisticheskih servisnyh sistemah. In: Teoriya i praktika ekonomiki I predprinimatelstva, Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii. Alushta, Crimea, Ukraine, 3 – 5 may 2012. Simferopol, Ukraine.
4. Reshetilo, V.P., 2013. Logistika i sinergeticheskie svoistva sovremennyh socialno-ekonomicheskih sistem. Shіdno-Yevropeiskiy zhurnal peredovih tehnolohіi. Available at http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3688/3455
5. Haken, G., 1980. Sinergetika. M.: Mir
6. Haken, G., 1985. Sinergetika. Ierarhii neustoichivostei v samoorganizuiushhihsia sistemah i ustroistvah. M., Mir
7. Prigozhin, I., Stengers, I., 1986. Poriadok iz haosa: Novyi dialog cheloveka s prirodoj. M., Progress.
8. Zang, V.-B., 1999. Sinergeticheskaia ekonomika. Vremia i peremeny v nelineinoi ekonomicheskoi teorii. M., Mir
9. Derbencev, V.D., Serdiuk, O.A., Soloviov, V.M., Sharapov, O.D., 2010. Synerhetychni ta ekonofizychni metody doslidzhennia dynamichnykh ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnykh system. Monohrafiia. Cherkasy, Brama-Ukraina.
10. Vitlinskyy, V.V., Koliada, Yu.V., Makhotkina, A.Ya., 2011. Koncepciia ta instrumentarii neliniinoi ekonomichnoi dynamiky na pidhrunti adaptyvnykh neperervnykh synerhetychnykh modelei. Modeliuvannia ta informatsiini systemy v ekonomici, 84, pp.19 – 34.
11. Potapova, N.A,. 2012. Synerhetychnyi rozvytok skladnykh ekonomichnykh system. Problemy ekonomiky ta
upravlinnia. Available at http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15393/1/27_180-186_Vis_725_Ekonomika.pdf
12. Likhonosova, G.S., 2011. Ekonomiko-matematychne tlumachennia samoorganizatsii pidpriemstva. Visnyk
Zaporizkogo nats. universytetu: Ekonomichni nauky. Available at http://web.znu.edu.ua/herald/issues/
2011/eco_2011_1/2011_1/133-139.pdf
13. Skitsko, V.I., 2013. Kontseptualni polozhennia upravlinnia lohistychnymy systemamy na zasadakh koevoliutsii ta refleksyvnosti. Modeliuvannia ta informatsijni systemy v ekonomitsi, 89, pp. 117-132.
14. Arhipenko, E.V., 2001. Konceptualnye osnovy refleksivnogo upravleniia v deiatelnosti kommercheskogo banka. Vіsnik Hmelnitskogo natsіonalnogo unіversitetu, 5, T.1., pp. 200-204.
15. Krykavskyi, Ye.V., Chornopyska, N.V., 2009. Lohistychni systemy. Lviv, Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.
16. Storinka “Synergiia”. Vilna entsyklopediia “Vikipediia”. Available at http://uk.wikipedia.org/wiki/Synergija
17. Mirotin, L.B., Tashbaev, Y.Je., 2004. Sistemnyi analiz v logistike. M., Izdatelstvo “Ekzamen”.
18. Melnyk, L.G., Degtiarova, I.B., 2010. Synerhetychna osnova marketyngovykh innovacii. Marketyng i menedzhment innovatsii, Available at http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_67_77.pdf
19. Grabar, I.G., Hodakivskyy, Ye.I., Vozniuk, O.V., Vozna, L.Ju., 2003. Synerhetyka ekonomichnykh system. Zhytomyr, Zhytomyr. derzh. tehn. un-t.
20. Smyrnov, I.G., Kosareva, T.V., 2008. Transportna lohistyka. K., Centr uchbovoi literatury.
21. Krykavskyi, Ye.V., 2005. Lohistychne upravlinnia. Lviv: Vyd-vo Nac. Un-tu “Lvivska politekhnika”.
22. Musaev, L.A., 2011. Ocenka sinergeticheskogo effekta ekonomicheskih sistem. Vestnik YuRGTU (NPI),
Available at http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/3/5/7/item_357/information_items_property_743.pdf
23. Stepanenko, O.P., 2013. Modeliuvannia synerhetychnykh efektiv u rozvytku bankivskoi systemy. Biznes Inform, 8, pp. 123–127.
24. Mogilevskii, V.D., 1999. Metodologiia sistem: verbalnyi podhod. M., OAO “Izdatelstvo “Ekonomika”.
25. Markov, Yu.G., 1982. Funkcionalnyi podhod v sovremennom nauchnom poznanii. Novosibirsk, Nauka.
26. Storіnka “Negentropiia”. Vіlna entsiklopedіia “Vіkіpedіia”. Available at: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Negjentropija
27. Storіnka “Entropіia (fіzika)”. Vіlna entsiklopedіia “Vіkіpedіia”. Available at https://uk.wikipedia.org/wiki/Entropіja_(fіzika)
28. Popova, I.V., 2011. Innovatsiini pidkhody do vyznachennia stiikosti pidpryiemstva iak lohistychnoi systemy. Marketyng i menedzhment innovatsii. Available at http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_4(1)__15.pdf
29. Malineckii, G.G., 2009. Matematicheskie osnovy sinergetiki: haos, struktury, vychislitelnyi eksperiment. M., Knizhnyi dom “LIBROKOM”.
30. Storіnka “Rіvniannia Biurgersa”. Vіlna entsiklopedіia “Vіkіpedіia”. Available at http://uk.wikipedia.org/wiki/Rіvnjannja_Bjurgersa
31. Karpuntsov, M.V., 2008. Ryzykostiikist pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, 3, pp. 71-76.

Download

  • pdf 169_9
    File size: 365 kB Downloads: 519