N. Slushaenko, PhD in Physics, Associate Professor, D. Apenko, economist Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine MODERN METHODS OF PRICING IN THE STRATEGIC ACTIVITIES PLANNING OF PHARMACEUTICAL COMPANIES IN UKRAINE

This article investigated the role of pricing for strategic activities of pharmaceutical companies. It has been modified Bass diffusion model for new products, and it has been conducted empirical testing of the model on the sample of the products of the Ukrainian pharmaceutical market. Among the analyzed pricing models for new product allocated to one that meets the needs of the pharmaceutical industry and is based on available statistics. Formed a clear selection algorithm pricing policy of the company to the new product.
Keywords: pricing policies; administration of the product on the market; strategic activities, Bass model, modeling prices.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/169-4/10

References

1. Tormosa, Yu., H. 2000. Tsiny ta tsinova polityka. Kyiv, KNEU.
2. Negl Tomas, T., 2001. Strategija i taktika cenoobrazovanija. St.Petersburg, Piter.
3. Bilyavtse, M.I., Petrenko, I.V., Prozorova, I.V. 2005. Marketynhovaya tsenovaya polytyka: Navch. posib. Kyiv, Tsentr navch. lyt.
4. Dlihach, A.O., 2006. Marketynhovaya tsenovaya polytyka: myrovoy opyt, otechestvennaya praktyka, Navch. posib. Kyiv, VD “Professyonal”.
5. Caculin, A.I., 1997. Cenoobrazovanie v sisteme marketinga. Moscow, Filin#.
6. Bass, Frank M., 1969. A new product growth model for consumer durables. Management Sci. 15, pp. 215-227.
7. Jeuland, Abel P., 1981. Parsimonious models of diffusion of innovation part B: incorporating the variable of price. Working Paper, University of Chicago, 21, pp. 67-84.
8. Kalish, Shlomo, 1985. A new product adoption model with pricing, advertising and uncertainty. Management Sci., 31, pp. 1569-1585.
9. Robinson, B., Lakhani, C,. 1975. Dynamic pricing models for new product planning. Management Sci., 10, pp. 1113-1122.
10. Orlik, S., Khmilevskiy, I., 2013. Prakticheskij seminar “Konkurentnaja sreda i marketingovaja strategija v Farme”. Gazeta Apteka, Available at http://www.apteka.ua/article/193327.
11. Slushaienko, N.V., 2005. Optymizatsiya yakosti za funktsiyamy vytrat ta rynkovoyi tsiny. Ekonomichna kibernetyka, Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal, 1-2, pp.57-64.
12. Slushaienko, N.V., 2012. Optimization of quality with cost functions and the market price.Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 141, pp.48-50 DOI 10.17721.
13. Slushaienko, N.V., 2008. Modelyuvannya vyboru stratehiyi firmy v umovakh zrostayuchoyi konkurentsiyi. Derzhava ta rehiony. Seriya “Ekonomika ta pidpryyemnytstvo”, 1, pp.174–175.
14. Bass, Frank M., Trichy, V., Krishnan, Dipak, C. Jain, 1994. Why the Bass model fits without decision variables. Marketing Sci. 13(3), pp. 203-223.
15. Klebanova, T.S., Chernyak, O.I., Kyzym, M.O., Rayevnyeva, O.V., etc., 2010. Matematychni metody i modeli rynkovoyi ekonomiky. Kharkiv: VD “INZhEK”.

Download

  • pdf 169_10
    File size: 356 kB Downloads: 963