G. Fyliuk, Doctor of Sciencеs (Economics), Professor, O. Pimenova, PhD in Economics, Assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine THE ANALYSIS OF EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN THE APPLIANCE OF STATE SUPPORT IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT

The role of state support in enhancing of the competitiveness of agricultural sector is determined. Mechanisms of state support of Germany are analyzed. A necessity of use of targeted financial support to the introduction of monitoring systems in domestic agriculture is proved. The questions of financial support for Ukrainian agricultural producers, which carried out in 16 major budget programs that cover all areas of agricultural enterprises, including the provision of interest-free loans to farmers, reduction of bank loans and insurance premiums, to provide assistance in buying of heavy agricultural machinery of domestic production are examined. The international experience of support and regulation of agriculture, including studies of state support of agriculture in Germany, which allows to solve the problems of agriculture, including efficient use of agricultural land, food security and creating a competitive market for agricultural products is overviewed.
Keywords: agricultural sector; state support; agricultural policy; food safety; farming.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/1

References

1. Ahrarnyj sektor SShA v nachale KhKhI veka: sbornyk trudov sektora ahrarnykh problem SShA y Kanady YSKRAN, tom I pod red. B. A. Cherniakova. M. YSKRAN, 2008. 405 s.
2. Ahrarnyj sektor SShA v nachale KhKhI veka: sbornyk trudov sektora ahrarnykh problem SShA y Kanady YSKRAN, tom 2 pod red. B. A. Cherniakova. M. YSKRAN, 2008. 427 s.
3. Bulat M. A. Derzhavna pidtrymka v systemi rehuliuvannia sil’s’koho hospodarstva: avtoref. dys.
Nats. nauk. tsentr “In-t ahrar. ekonomiky” UAAN. Kyiv, 2010. 19 s.
4. Valova produktsiia sil’s’koho hospodarstva Ukrainy u postijnykh tsinakh 2010 r. za 2013 r Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Statystychnyj biuleten’. K. Derzhavna sluzhba statystyky, 2014. 21 s.
5. Heiets’ V. M. Suspil’stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku Valerij Mykhajlovych Heiets’, NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy. K., 2009. 864 s.
6. Zbars’kyj V. K., Hor’ovyj V. P. Derzhavna pidtrymka sil’s’koho hospodarstva, V. K. Zbars’kyj, V. P. Hor’ovyj, Ekonomika APK.– 2010 r. № 4. Available at http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk_files/
2010/2010_04/10_04_11.pdf.
7. Moldavan L. V. Latyfundii – zahroza Ukraini, Sil’s’ki visti. 19 lystopada, 2010 r. S. 2.
8. Moldavan L. V. Sotsial’no-ekonomichna sutnist’ sil’s’kohospodars’kykh pidpryiemstv. V monohrafii “Inovatsijni transformatsii ahrarnoho sektora ekonomiky”, za red.. d-ra ekon. nauk O. V. Shubravs’koi NAN Ukrainy, In-t ekon. Ta prohnozuv. K., 2012. Ts. 235-250.
9. Pimenova O. V. Instytutsijne zabezpechennia form hospodariuvannia v systemi ahrarnykh vidnosyn. : dys.,
Pimenova Olena Volodymyrivna, Kyivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka.,
Kyiv, 2013. 253 s.
10. Rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva iak peredumova zabezpechennia prodovol’choi bezpeky Ukrainy, NISD. K.
NISD, 2011. 39 s.
11. Sajt Asotsiatsii mizhnarodnoho prodovol’stva ta upravlinnia ahrobiznesom IFAMA, Asotsiatsiia mizhnarodnoho prodovol’stva ta upravlinnia ahrobiznesom IFAMA. Elektronni dani. Tekhas, Amerykans’kyj departament sil’s’koho hospodarstva, 2012. Available at https://vvv.ifama.org/Default.aspkh.
12. Sajt Amerykans’koho departamentu sil’s’koho hospodarstva, Amerykans’kyj departament sil’s’koho hospodarstva. Elektronni dani. Vashynhton, Amerykans’kyj departament sil’s’koho hospodarstva, 2012. Available at http://vvv.ers.usda.gov/Brovse/viev.aspkh?subjetst=FarmEtsonomy.
13. Sajt derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Elektronni dani. K, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2013. Available at http://ukrstat.gov.ua.
14. Sajt Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovol’stva Ukrainy, Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovol’stva Ukrainy. Elektronni dani. M. Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovol’stva Ukrainy, 2012. Available at http://minagro.gov.ua.
15. Sil’s’ke hospodarstvo Ukrainy (u postijnykh tsinakh 2010 r.), za 2011 r, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Statystychnyj biuleten’. K. Derzhavna sluzhba statystyky, 2010 384 s.
16. Sajt Yevropejs’koi komisii. Yevropejs’ka komisiia. Elektronni dani. Briusel’, Yevropejs’ka komisiia, 2008. Available at http://ets.europa.eu/agritsulture/agrista/2010/table_en/Ts7-1-375.pdf.
17. Cherniakov B. A. Amerykanskoe fermerstvo, KhKhI vek., B. A. Cherniakov. M. Khudozhestvennaia lyteratura, 2002. 399 s.
18. Osnovni ekonomichni pokaznyky vyrobnytstva produktsii sil’s’koho hospodarstva v sil’s’kohospodars’kykh
pidpryiemstvakh za 2013 r, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Statystychnyj biuleten’. K. Derzhavna sluzhba statystyky, 2014r. 25 s.
19. Informationsbroschüre über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen. Cross Compliance. 2013
Endfassung 12.12.2012-104 s.

Download

  • pdf 170_1
    File size: 360 kB Downloads: 770