О. Grishnova, Doctor of Sciencеs (Economics), Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, S. Dmitruk, Assistant Kyiv national economics university named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine HUMAN CAPITAL UNDER CRISIS: EVALUATION AND PRESERVATION OPPORTUNITIES SEARCH

The paper estimates the impact of crisis on human capital. The elements of modern system crisis in Ukraine – socio-economic, political, military crisis are characterized. The directions of their negative impact on human capital are found. The system of crisis depth indicators and method of crisis depth integral index calculation is offered. Ukrainian system crisis of 2014-2015 is found as the deepest one in the country’s history of XXI century; it has dealt a devastating blow to reproduction capabilities of human capital. The impact assessment of crisis on integral index of human capital preservation is carried out in the system of statistical analysis STATISTICA 10. The results of evaluation prove that crisis mostly impacts on employment, social security and health care financing. The evidence reviles highly topicality of finding opportunities to reduce crisis negative impact on human capital preservation. The most important directions are: strengthening of social responsibility level of Ukrainian society, development of mutual aid culture, strengthening of the cohesion level and overcoming tendencies of individualization.
Keywords: human capital, social and economic crisis, political crisis, military crisis, directions of human capital preservation.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/2

References

1. Brintseva O.H., 2014. Vplyv kryzovykh yavyshch u sotsial’no-trudoviy sferi na protsesy formuvannya ta vykorystannya lyuds’koho kapitalu. Cotsial’no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. Zbirnyk naukovykh prats’, 1(7), S. 284-290.
2. Kovalenko O. V. Antykryzove upravlinnya: teoriya, metodolohiya ta mekhanizmy realizatsiyi, O. V. Kovalenko. Zaporizhzhya, Zaporiz’ka derzhavna inzhenerna akademiya, 2011. 466 p.
3. Hal’kiv L.I., 2012. Intehral’ni otsinky vtrat lyuds’koho kapitalu rehioniv Ukrayiny. Rehional’na ekonomika, 1, S.184-192.
4. Grishnova O.A., 2011. Sotsial’na vidpovidal’nist’ u konteksti podolannya systemnoyi kryzy v Ukrayini. Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika, 1, S. 39-46.
5. Dmytruk S.M., 2015. Naukovo-metodychni pidkhidy do vyznachennya mozhlyvostey zberezhennya lyuds’koho
kapitalu v umovakh kryzy. Cotsial’no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. Zbirnyk naukovykh prats’, 1(9), S. 318-322.
6. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2015 rik”. Available at http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/80-19/page
7. Zhorova Ye. R. and Grishnova O.A., 2014. Kadrove zabezpechennya efektyvnoyi systemy antykryzovoho
korporatyvnoho upravlinnya. Problemy ekonomiky, 1, pp. 193–198.
8. Kolot A.M., 2012. Asymetriyi rozvytku sotsial’no-trudovoyi sfery: proyavy, prychyny, peredumovy podolannya. Aktual’ni problemy ekonomiky, 6, pp. 205-211.
9. Kolot A. and Grygorovych S., 2005. Teoretychni i prykladni aspekty pidvyshchennya dokhodiv pratsyuyuchykh yak peredumovy zberezhennya ta rozvytku lyuds’koho kapitalu. Ukrayina: aspekty pratsi, 8, S.19-27.
10. Korotkov E.M. Antykryzysnoe upravlenye. Uchebnyk, M. YNFRA-M, 2010. 620 s.
11. Libanova E. M. Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: minimizatsiya sotsial’nykh ryzykiv (kolektyvna naukovo-analitychna monohrafiya), K. In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’ im. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny,
Derzhkomstat Ukrayiny, 2010. 496 p.
12. Mel’nychuk D. P., 2010. Antykryzove upravlinnya lyuds’kym kapitalom: zmist ta zavdannya v suchasnykh umovakh. Available at http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3013/1/Melnychuk.pdf.
13. Memorandum pro ekonomichnu ta finansovu polityku (Ukrayina-Mizhnarodnyy valyutnyy fond) Available at
http://www.minfin.gov.ua/file/link/ 411035/file/MEFP%20-%20UKR%20(4).pdf
14. Site of Ministerstvo sotsial’noyi polityky Ukrayiny. Available at http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index.
15. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2013 rik. Za redaktsiyeyu O.H. Osaulenka. Kyiv, 2014. 534 s.
16. Ukrayina 2014-2015: dolayu chy vyklyky (analitychni otsinky). Available at http://www.razumkov.org.ua/upload/Pidsumky_2014_2015_A4_fnl.pdf.
17. Site of UNIAN, 24/12/2014. Available at http://www.unian.ua.
18. Yak zrostut’ taryfy na “komunalku”, Ukrayins’ka pravda. Available at http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/
2015year/tarify/?attempt=1.
19. Hauschildt, T. Lenarz, J. Schofield, S. & Wand, D. (2014). ‘Ukraine: A Regional Crisis With Global Impact’. Human Security Centre Strategic Briefing, Issue 3, No. 1. 26th March 2014. P. 18–39. DOI: dx.doi.org/10.15196/rs04202
20. Paraluta N.Ch. The impact of the economic crises on the human capital. Available at http://analeeconomie.spiruharet.ro/en/wp-content/uploads/2014/08/19_ParalutaNedelea.pdf.
21. Report on the human rights situation in Ukraine, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 15 December 2014. –Available at: www.ohchr.org/ Documents/Countries/UA/ OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf.

Download

  • pdf 170_2
    File size: 343 kB Downloads: 1127