D. Baiura, Doctor of Sciencеs (Economics), Professor, D. Sytenko, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine IPO AS AN EFFECTIVE INSTITUTION AND A PRECONDITION OF CORPORATE RESTRUCTURING FOR AGRICULTURAL COMPANIES

The key factors of investment attractiveness of the agricultural sector of Ukraine and the need to finance its development through the use of the IPO are analyzed. The main advantages and disadvantages received by any company after passing the IPO are demonstrated. The analysis of the results of the IPO of agricultural enterprises of Ukraine is conducted. Such areas of corporate restructuring as organization of a new corporate structure, bringing system of a corporate governance to the principles of OECD, increased transparency of financial – economic and not financial reporting, optimization of financial management and business process, and also appropriate measures for each of these areas in order to ensure an effectiveness of the IPO are proposed.
Keywords: IPO; agricultural companies; corporate restructuring; corporate governance; enterprise value.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/3

References

1. Valova produktsiia silskoho hospodarstva Ukrainy za 2014 rik Available at http://ukrstat.org/uk/druk/
publicat/kat_u/publ7_u.htm
2. Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya aktsij, K. ZАO “Olimp-Biznes”, 2007. 352 s.
3. Zakon Ukrainy “Pro tsinni papery ta fondovyi rynok” vid 23.02.2006 r. № 3480-IV, vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2006. №31. st.268 Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/page3.
4. Krylova N.V. Zaluchennia aktsionernoho kapitalu na fondovykh rynkakh: publichne chy pryvatne romishchennia aktsii, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2013. № 153. S. 64-67. DOI: dx.doi.org/ 10.17721
5. Maiorova T.V. Aktyvizatsiia vitchyznianykh ahrarnykh kompanii na svitovykh rynkakh IRO,
Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. 2011. № 3 (12) S. 160-164.
6. Obzor IPO ukrainskikh kompanij i evroobligatsij ukrainskih ehmitentov, PricewaterhouseCoopers. Available at https://www.pwc.com/en_UA/ua/services/capital-markets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_rus.pdf.pdf.
7. Otsenka gotovnosti k IPO, Ernst&Young. Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-iporeadiness-rus/$FILE/EY-ipo-readiness-rus.pdf
8. Petrov V. Preimushhestva IPO pered prochimi istochnikami investitsij, Rynok tsennykh bumag. 2005.
№15. S. 23–25.
9. Putevoditel’ po vykhodu na IPO. Rukovodstvo po razmeshheniyu tsennykh bumag, PricewaterhouseCoopers.
Available at: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/assets/roadmap-for-an-ipo-rus.pdf.
10. Reshili provesti IPO, KPMG. Available at: https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/TS_1r.pdf.
11. Richnyi zvit “Astarta – Kyiv” za 2013 rik, Ofitsiinyi sait kompanii “Astarta – Kyivua”. Available at:
http://www.astartakiev.com/modules/pages/files/139927237521_1033.pdf.
12. Struktura kompanii, Ofitsiinyi sait kompanii “Myronivskyi khliboprodukt” (MKhP). Available
at:http://www.mhp.com.ua/uk/about/structure.
13. Shapran N. Rozmishchennia aktsii ukrainskykh kompanii za kordonom: suchasni realii, Tsinni papery Ukrainy. 2010. № 28 (622). S. 30-31.
14. Shelekhov K. V. Perevahy pervynnoho publichnoho rozmishchennia aktsii (IPO) yak investytsiinoho instrumentu zaluchennia kapitalu vyrobnychym pidpryiemstvo, Efektyvna ekonomika. Available
at: http://www.economy.nayka.com.ua.
15. SHkol’nik I. А. Opyt i perspektivy ukrainskikh kompanij po vykhodu na ІRO, BIZNESINFORM. 2010. № 11. S. 183-185.
16. Executing a successful IPO, PricewaterhouseCoopers. Available at: https://www.pwc.com/en_GX/gx/auditservices/publications/assets/executing-a-successful-ipo.pdf.
17. EY’s guide to going public, Ernst&Young. Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Ernst_and_Young_guide_to_going_public/$FILE/Guide_to_Going_Public.pdf.
18. Preparing for an IPO, KPMG. Available at: http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/Preparing-IPO-201109.pdf.

Download

  • pdf 170_3
    File size: 390 kB Downloads: 1659