O. Miroshnychenko, PhD in Economics, Associate Professor, K. Kryvko, economist Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine MODERN AREAS OF DEVELOPMENT OF RESOURCE-BASED THEORY

The essence of resource-based view is focus on using unique and rare combination of resources, core competences and organizational capabilities of the firm. The new intellectual resources and their combination provide the formation of sustainable competitive advantages. Therefore, it seems there is necessity to join in research the application of resource-based theory to creation of new combination of resources in dynamic environment. In this paper modern areas of development of resource-based theory have been considered. The concept of knowledge management, the concept of open innovation, the resource-based view and the system organization of economy have been characterised.
Keywords: knowledge; open innovation; competencies; resources; resource-based view.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/5

References

1. Grant R.M. Sovremennyiy strategicheskiy analiz. 5-e izd. / Per. s angl. pod red. V.N. Funtova, R.M. Grant. SPb,Piter, 2008. 560 s.
2. Katkalo V.S. Mesto i rol resursnoy kontseptsii v razvitii teorii strategicheskogo upravleniya, Vestnik
Sankt-Peterburgsokogo universiteta. 2003. № 3 (№ 24). S. 3–17.
3. Kleyner B.G. Resursanya teoriya sistemnoy organizatsii ekonomiki, Rossiyskiy zhurnal
menedzhmenta. 2011. Tom 9. № 3. S. 3-28.
4. Nelson R.R., Uinter S. Dzh. Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskih izmeneniy, M.
Delo, 2002. 536 s.
5. Nonaka I. Kompaniya – sozdatel znaniya. Zarozhdenie i razvitie innovatsiy v yaponskih firmah,
M. Olimp-Biznes, 2011. 384 s.
6. Podatkovy’j kodeks Ukrayiny’, pry’jnyaty’j Verxovnoyu Radoyu Ukrayiny’ 02.12.2010 r. № 2755-VI, Verxovna Rada Ukrayiny, Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
7. Revucz’ka N. V. Resursne zabezpechennya konkurentny’x perevag pidpry’yemstva v suchasny’x umovax, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2013. № 151.
S. 89-93. DOI: dx.doi.org/ 10.17721
8. Storchevoy M. Teorii firmyi i strategicheskiy menedzhment, Available at:
http://institutiones.com/general/2142-teoriya-firmy-i-strategicheskiy-menedzhment.htm.
9. Tambovtsev V.L. Strategicheskaya teoriya firmyi: sostoyanie i vozmozhnoe razvitie, Rossiyskiy
zhurnal menedzhmenta. 2010. Tom 8. № 1. S. 5-40.
10. Chaban V.G. Vidkry’ti innovaciyi yak instrument upravlinnya innovacijny’m procesom,Formuvannya
ry’nkovoyi ekonomiky K. KNEU, 2011. Ch. 2. S. 283–288.
11. Chesbro G. Otkryityie innovatsii. Sozdanie pribyilnyih tehnologiy , M. Pokolenie, 2007. 336 s.
12. Barney J.В. Strategic Factor Markets: Expectations, Luck and Business Strategy J.В. Barney Management Science. 1986. Vol. 32. No 10. P. 1231-1241. DOI: dx.doi.org/10.1287/mnsc.32.10.1231
13. Barney J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management. 1991.
Vol. 17. No 1. P. 99-120. DOI: dx.doi.org/10.1177/014920639101700108
14. Chandler A.D, Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise
A.D., Jr. Chandler. Cambridge, MA, MIT Press, 1962. DOI: dx.doi.org/10.2307/3111403
15. Foss N. Theories of the Firm: Contractual and Competence Perspectives N. Foss , Journal of Evolutionary Economics. 1993. Vol. No 2. P. 127-144. DOI: /dx.doi.org/10.1007/bf01213830
16. Grant R.M. Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm , Strategic Management Journal. 1996.
Vol. 17. Winter Special Issue. P. 109-122. DOI: dx.doi.org/10.1002/smj.4250171110
17. Grant R.M. The Knowledge-Based View of the Firm, The Strategic Management of Intellectual Capital
and Organizational Knowledge, C.W. Choo, N. Bontis (eds.). Oxford, Oxford University Press, 2002.
DOI: dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199275212.003.0008
18. Hunt, Shelby D. The comparative advantage theory of competition, Journal of
Marketing. 59 (April): 1–15 p. Available at: http://sdh.ba.ttu.edu/r-a%20theory-jm95.pdf. DOI: dx.doi.org/10.2307/1252069
19. Kogut B., Zander U. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and replication of technology
Available at: https://www0. gsb.columbia.edu/faculty/bkogut/files/1992_OrgSci_Kogut_Zander.pdf. DOI:
dx.doi.org/10.1287/orsc.3.3.383
20. Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm, E. Penrose, 2nd edition. Oxford University Press, Oxford, 1995. DOI: dx.doi.org/10.1093/0198289774.003.0002
21. Prahalad С.K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation, Harvard Business
Review. 1990. Vol. 68. No 3. P. 79-91. DOI: dx.doi.org/10.1007/978-3-662-41482-8_46
22. Rumelt R.P. Towards a Strategic Theory of the Firm, Competitive Strategic Management, R. Lamb
(ed.). Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. 1984. P. 556-570.
23. Selznick P. Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, P. Selznick. New York, Harper & Row, 1957. DOI: dx.doi.org/10.2307/2088633
24. Teece D.J., Pisano G., Shuen A. Firm Capabilities, Resources, and the Concept of Strategy. Center for Research in Management, D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen, CCC Working Paper. 1990. No 90-8, University of California, Berkeley.
25. Wernerfelt B. The Resource-Based View of the Firm, B. Wernerfelt, Strategic Management Journal. 1984. Vol. 5. No 2. P. 171-180. DOI: /dx.doi.org/10.1002/smj.4250050207

Download

  • pdf 170_5
    File size: 398 kB Downloads: 1367