T. Kravchenko, PhD in Economics, Assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine RESOURCE SUPPORT OF VALUE BASED MANAGEMENT

The paper encapsulates the essence of the resource providing value based management at the enterprises. The study explores the nature and components of diagnostic resources of the enterprise. The features of fixed categories of resource theory are characterized. Correlation constituent resource provision value based management of enterprise is detected. The research highlights the achieve synergy resulting from the right combination of resources, which provides increase competitiveness of enterprises. The effects of resource types using different resources in the workplace are considered. The necessity of creation and development of strategic resources at the enterprises are analyzed.
Keywords: value based management, resource theory, resource support, competence, organizational routines, organizational capacity, resource effect.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/6

References

1. Barney J. B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, J. В. Barney , Journal of Management.
1991. Vol. 17. No 1. P. 99-120. DOI: dx.doi.org/10.1177/014920639101700108
2. Chandler A. D, Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise ,A. D., Jr. Chandler. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. 345 p. DOI: dx.doi.org/10.2307/1847244
3. Evans M.H. Discussion Board Articles – Value Based Management, Matt H. Evans , Creating Value through
Excellence in Financial Management (exinfm). Available at: http://exinfm.com/pdffiles/value_based_mgmt_articles.pdf.
4. Grant R. M. Sovremennyy strategicheskiy analiz. 5-e izd. , Per. s angl. pod red. V.N. Funtova. , R.M. Grant. , SPb,Piter, 2008. 560 s. DOI: dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199275212.003.0008
5. Grant R. M. The Knowledge Based-View of the Firm, R. M. Grant, The Strategic Management of Intellectual
Capital and Organizational Knowledge, C. W. Choo, N. Bontis (eds.). Oxford, Oxford University Press, 2002. 519 p.
6. Kaplan R. Strategicheskie karty. Transformatsiya nematerialnykh aktivov v realnye rezultaty, R. Kaplan, D. Norton. Moskva, Olimp-Biznes, 2005. 512 s.
7. Kleyner B. G. Resursnaya teoriya sistemnoy organizatsii ekonomiki, Rossiyskiy zhurnal
menedzhmenta. 2011. Tom 9. № 3. S. 3-28.
8. Mendrul O.H. Upravlinnja vartistju pidpryjemstv, O.H. Mendrul. K., KNEU, 2002. 272 s.
9. Shvy’danenko G.O. Opty’mizaciya resursnogo zabezpechennya funkcionuvannya biznesu ,
Upravlinnya pidpry’yemstvamy’: suchasni tendenciyi rozvy’tku: monografiya. K. KNEU, 2006. 288
s. S. 157–183.
10. Prahalad С. K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation / С. K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. No 3. P. 79-91.
11. Revucz’ka N.V. Resursne zabezpechennya konkurentny’x perevag pidpry’yemstva v suchasny’x umovax, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2013. № 151.
S. 89-93. DOI: dx.doi.org/ 10.17721
12. Rjepina I.M. Identyfikacija ta klasyfikacija aktyviv pidpryjemstva, Stratehija rozvytku Ukrajiny. 2009. № 1. S. 386.
13. Ševčuk N. V. Efektyvnistʹ resursnoho zabezpečennja dijalʹnosti pidpryjemstv: problemy ocinjuvannja,
Efektyvna ekonomika. 2010. № 8. Available at:: http://www.economy.nayka.com.ua
14. Ševčuk N. V. Upravlinsʹki aspekty kapitalizaciji pidpryjemstva, Еkonomyka Kryma. 2012. № 2.
S.92-96.
15. Skott M. Faktory stoimosti: Rukovodstvo dlya menedzherov po vyyavleniyu rychagov sozdaniya stoimosti,
Per s angl. M., Alpina-biznes, 2000. 432 s.
16. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Firm Capabilities, Resources, and the Concept of Strategy. Center for Research in Management, CCC Working Paper, University of California, Berkeley. №90-8, 1990.
Р.345-451.
17. Yakovleva Ye. A. Otsenka i upravlenie stoimostyu predpriyatiya: Kollektivnaya monografiya, SPb., Izd-vo SPbGPU, 2009. 675 s.
18. Zaxarkin O. O. Vartisno-orijentovane upravlinnja na osnovi stejkxoldersʹkoho pidxodu v konteksti innovacijnoho rozvytku pidpryjemstva, Aktualʹni problemy ekonomiky. 2014. № 10 (160). S. 149-158.

Download

  • pdf 170_6
    File size: 329 kB Downloads: 595