О. Дьомкіна, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ІНВЕСТИЦІЯХ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто зміст поняття інвестиційного ризику з точки зору інвестування у розвиток персоналу підприємства. Визначено особливості оцінки ризиків, притаманних таким інвестиціям, та проаналізовано класичні методи оцінки ризиків щодо можливості їх використання для оцінки досліджуваного виду ризиків.
Ключові слова: оцінка ризику; інвестиції; розвиток персоналу; ризики при інвестиціях у розвиток персоналу; методи оцінки ризику.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/9
Надійшла до редколегії 17.0 4.15

References

1. Grishnova O.A. Rozvytok personalu yak investytsijnyj proekt: metodychni pidkhody do vyznachennya efektyvnosti,Grishnova O.A., Nebukin V.O., Regionalni aspekty rozvytku i rozmischennya produktyvnykh syl Ukrayiny, Zb. nauk. pr. Ternopil, Ekonomichna dumka, 2004. No 9. S. 15-19.
2. Dobrynin A.Y. Chelovecheskyi kapital v tranzitivnoj ekonomike: formirovanie, otsenka, effektivnost ispolzovania, Dobrynin A.Y., Dyatlov S.A., Tsyrenova E.D. Spb., Nauka, 2008. 309 s.
3. Zaklekta-Berestovenko O.S. Efektyvnist’ investycij u rozvytok personalu pidpryemstva: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnya pidpryemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diyalnosti), Zaklekta-Berestovenko O.S. K. KNU, 2008. 20 s.
4. Fitz-enz J. The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance , Fitz-enz J. New York, AMACOM, 2006. 336 p. DOI: dx.doi.org/10.1016/s0001-2092(06)60696-0
5. Zakharova O.V. Upravlinnya investuvannyam u lyudskyj kapital: metodologiya, otsinka, planuvannya,
Zakharova O.V. Donetsk, DVNZ DonNTU, 2010. 378 s.
6. Koerselman K., Uusitalo R. The Risk and Return of Human Capital Investments. IZA Discussion Paper No. 7752, 2013. Available at http://ssrn.com/abstract=2363239. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2014.04.011
7. Bhattacharya M., Wright P. Recognizing Risk in Human Capital Investments: A Real Options Approach To Strategic Human Resource Management, Cornell University ILR School, 2000. Available at
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=cahrswp.
8. Vitlinskyj V.V. Analiz, modelyuvannya ta upravlinnya ekonomichnym ryzykom: navch.-metod. posib., Vitlinskyj V.V. Verchenko P.I., K. KNEU, 2000. 292 s.
9. Ivchenko I.Y. Modelyuvannya ekonomichnyh ryzykiv i ryzykovyh sytuatsij: navch. posib., Ivchenko I.Y., K. Tsentruchbovoi literatury, 2007. 344 s.
10. Kaminskyj A.B. Ekonomichnyj ryzyk ta metody jogo vymiryuvannya: navch. posib., Kaminskyj A.B., K.
Vydavnychyj dim Kozaky, 2002. 120 s.
11. Luk’yanova V.V. Diagnostyka ryzyku diyal’nosti pidpryemstva, V.V. Luk’yanova., Khmel’nytskyj PP V.V. Koval’skyj,2007. 312 s.
12. Pikus R.V. Upravlinnya finansovymy ryzykamy: navch. posib., Pikus R.V. K. Znannya, 2010. 598 s.
13. Starostina A.O. Ryzyk-menedzhment: teoriya i praktyka, Starostina A.O., Kravchenko V.A., K. IVCz “Vydavnytstvo “Politekhnika”, 2004. 200 s.
14. Shegda A.V. Ryzyky v pidpryemnytstvi: otsinyuvannya ta upravlinnya: navch. posib., Shegda A.V.,
Golovanenko M.V., K. Znannya, 2008. 271 s.
15. Sharp U. Investytsii, Sharp U., Aleksander G., Bejli D., M. Infra-M, 2014. 1028 s.
16. Blank I.A. Investitsionnyi menedzhment: ucheb. Kurs, Blank I.A., K. Elga, Nika-Tsentr, 2001. 448 s.
17. Andreeva E.A. Problemy analiza i otsenki riskov investitsyonnykh proektov, Andreeva E.A., Kazakov M.B.,
Shukshyna I.I., Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnycheskogo universiteta. 2008. Tom 1. No 4., S. 133-137.
18. Savchenko V.A. Upravlinnya rozvytkom personalu: navch. posibnyk., Savchenko V. A., K. KNEU, 2002., 351 s.
19. Momcheva A.M. Investytsii v personal yak chynnyk pidvyschennya efektyvnosti diyalnosti organizatsii ,
Efektyvna ekonomika. 2013. No 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2400.
20. Sсhukin B.M. Investuvannya: kurs lektsij, Sсhukin B.M. K. MAUP, 2004. 216 s.
21. Majorova T.V. Suchasni aspekty doslidzhennya zmistu ponyattya “investytsijnyj ryzyk”, Majorova T.V., Ekonomika ta pidpryemnytstvo: zb. nauk. prats’ molodykh uchenykh ta aspirantiv, M-vo osvity i nauky Ukrainy’, DVNZ “Kyiv. nats. ekon. universyteyt im. V. Get’mana” ; vidp. redaktor Dem’yanenko S.I. 2011. No 26. S. 159–169.
22. Ostankova L.A. Analiz, modelyuvannya ta upravlinnya ekonomichnymy ryzykamy: Navch. posib., Ostankova L.A., Shevchenko N.Y., K. Tsentr uchbovoyi literatury, 2011. 256 s.
23. Chernov V.B. Analiz riska kompleksnogo investitsyonnogo proekta, Chernov V.B., Upravlenie riskom. № 3, 2003. S. 50-64.
24. Matvijchuk A.V. Shtuchnyj intelekt v ekonomitsi: nejronni merezhi, nechitka logika, Matvijchuk A.V., K. KNEU, 2011. 439 s.

Завантажити

  • pdf 170_9
    File size: 344 kB Downloads: 2028