G. Kharlamova, PhD in Economics, Associate Professor National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, A. Iskra, economist THE DEGREE OF STATE’S GLOBALIZATION ASSESSMENT IN ASPECTS OF CONVERGENCE AND INTEGRATION IN THE WORLD

Analyses of approaches and methods to assess processes of integration and convergence adjusted the direction of the goal of the study – to assess the degree of globalization for a state by means of alternative (authors’) approach, taking into account current characteristics and trends of this process. Based on the known techniques to assess the degree of globalization as “European Integration Index for Eastern Partnership Coun-tries” and “KOF Index of Globalization”, we have expanded the existing methodology and developed an alternative index of the degree of globaliza-tion of the country, based on the model of perfect globalized and fully not globalized countries. Alternative globalization index and KOF Index of Globalization were compared to analyze the practical efficiency of each. Comparative characteristics of the alternative globalization index of the country and KOF Index of Globalization confirmed the practical efficiency and simplicity in estimation for authors’ index that is based on evidence and giving adequate evaluation. The development of new methods in this area is in demand as never before. We have taken the first steps toward an alternative approach analysis of the phenomenon of globalization.
Keywords: globalization, index, integration, convergence, European Integration Index for Eastern Partnership Countries, KOF Index of Globalization.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/12

References

1. Kharlamova G.O. Efekty konverhentsiyi, dyverhentsiyi u investytsiynomu klimati Ukrayiny. Aktual’ni problemy ekonomiky, №6(96), 2009, с. 183 -190.

2. Kharlamova G., Vertelieva O. The International Competitiveness of Countries: Economic-mathematical Approach Economics & Sociology, Vol. 6, No 2, 2013, pp. 39-52.. DOI: 10.14254/2071-789X.2013/6-2/4.
3. Bazylevych V. D. Ekonomichna teoriya: politekonomiya: Pidruchnyk: navch. posib. za red. V.D. Bazylevycha. 2-he vyd., ster., K. Znannya, 2013. 494 с.
4. Dervysh K. Konverhentsyya, vzaymozavysymost’ y raskhozhdenyya Kemal’ Dervysh , Fynansy i razvytye 2010.

№ 3 , С. 10-15.
5. International economy (lectures) [On-line]: http://lubbook.net/book_467_glava_9_Tema_9._GLOBALІZAСІJA_TA_EK.html.

6. Integration [On-line]: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтеграція.
8. Voytovych R.V. Vplyv hlobalizatsiyi na rozvytok suchasnoho svitu [on-line]: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/ 2013/06/blog-post.html.
9. Hezalov A.A. Hlobalyzatsyya kak sotsyal’naya transformatsyya, Vek hlobalyzatsyy 2012. № 1: http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/-1-9-2012/14394-globalizaciya-kak-socialnaya-transformaciya.html.
10. Hryhor’eva A.V. Konverhentsyya ekonomycheskoho razvytyya natsyonal’nykh ekonomyk v uslovyyakh hlobalyzatsyy [on-line]: http://econf.rae.ru/pdf/2011/12/813.pdf. ̆

11. Palahnyuk Yu. V. Zasnuvannya ta etapy stanovlennya Yevropeys’koho Spivtovarystva / Yu. V. Palahnyuk // Svitova ta yevropey̆s’ka intehratsiya : [navch. posibnyk]. Mykolaïv : Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2008. С. 94–120.
12. Prychyny ta naslidky yevropeys’koyi intehratsiyi [on-line]: http://stud24.ru/relations/prichini -ta-nasldki-vropejsko-ntegrac/252048-742340-page3.html.

13. The European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries [on-line]: http://www.eap-index.eu.
14. KOF Index of Globalization [on-line]: http://globalization.kof.ethz.ch/.
15. Dreher, Axel (2006). “Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globalization”. Applied Economics 38 (10): 1091–1110.
16. Dreher, Axel, Noel Gaston and Pim Martens (2008), Measuring Globalisation – Gauging its Consequences (New York: Springer).
17. Gross World Product (GWP) [on-line]: http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_world_product.

Download

  • pdf 171_12
    File size: 1 MB Downloads: 663