V. Zianko, PhD, Professor Vinnytsia national technical university, Vinnitsa THE ESSENCE AND NEED TO MOVE TOWARDS SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

In the article has been investigated the essence of sustainable economic development. Differences of concepts of sustainable economic growth and sustainable economic development were analyzed. Necessity and feasibility of humanity’s transition to a sustainable economic development model, the basis of which acts innovation activity were grounded.

Keywords: economic growth, innovation development model, sustainable economic development, sustainable development.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/3

References
 1. Keyns Dzh. M. Obshchaya teoryya zanyatosty, protsenta y deneh / Dzh. M. Keyns. – M.: Helyos ARV, 1999. – 352 s.
 2. Sadovenko A.P. Stalyy rozvytok suspilstva. Navch. posib. / A.P. Sadovenko, V.I. Sereda, L.M. Maslovska. – Kyyiv: Prohrama mistsevoho rozvytku PROON, Akademiya munitsypalnoho upravlinnya, 2009. – 239 s.
 3. Korobko B. P. Enerhetyka ta stalyy rozvytok. Informatsiynyy posibnyk dlya ukrayinskykh ZMI / B. P. Korobko. – K. : 2007. – 44 s.
 4. Shevchuk V. YA. Formuvannya innovatsiynoyi modeli staloho rozvytku Ukrayiny v postkryzovyy period / V. YA. Shevchuk // Ekonomichnyy chasopys-XXI. – 2010. – № 1-2. – S. 6-8.
 5. Informatsiyne ahent·stvo UNIAN [sayt]. – Rezhym dostupu: – Nazva z ekrana.
 6. Vernadskiy V.I. Nauchnaya mysl’ kak planetnoye yavleniye / V.I. Vernadskiy Otv. red. A.L. Yanshin. –– M.: Nauka, 1991. – 270 s.
 7. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [Materialy ofitsiynoho saytu Orhanizatsiyi Ob’yednanykh Natsiy]. – Rezhym dostupu: http://www.un-dokuments.net/index.htm. – Nazva z ekrana.
 8. Rio-de-Zheneyro – Yohannesburh: parostky neosferohenezu i vidpovidalnist za maybutnye / V. YA. Shevchuk, H. O. Bilyavskyy, YU. M. Satalkin i in. – K. : Heoprynt, 2002. – 118 s.
 9. Borshchuk E.M. Rol’ OON u formuvanni Kontseptsii stalogo rozvitku / E.M. Borshuk / Naukoviy visnik. – Vip. 16.5, – 2006.
 10. Deyli H. Poza zrostannyam. Ekonomichna teoriya staloho rozvytku / Deyli H. // Per. z anhl.; In-t staloho rozvytku. – K.: Intelsfera, 2002. – 312 s.
 11. Potapenko V.H. Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrayiny na zasadakh “zelenoyi ekonomiky”: monohrafiya / V.H. Potapenko; [za nauk. red. d.e.n., prof. YE.V. Khlobystova]. – K. : NISD, 2012. – 360 s.
 12. Carter N. The Politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy. Copyright Cambridge University Press. Published November 2001. – 382 p.

Download