Y. Kolobov, Minister of Finance of Ukraine Ministry of Financt of Ukraine, Kyiv PUBLIC DEBT MANAGEMENT UNDER PRIORITIES OF THE DEBT POLICY OF UKRAINE

This paper examines existing methods of public debt management, features of their application, the problem of high levels of public debt and the efficiency of public debt management in Ukraine. Priorities debt policy of Ukraine in the context of the main methods are proposed for public debt management.

Keywords: state budget, state budget deficit, national debt, debt policy, public debt management techniques.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/4

References

 1. Budzhetnyy kodeks Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. –Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Budzhetnyi monitoryng: Analiz vykonannyi budzhety za sichenj – veresenj 2013 roku / [Zubenko V.V., Samchynskya I.V., Rudyk A.U. ta in.]; ІBSED Project “Zmіtsnennya mіstsevoї fіnansovoї іnіtsіativi (ZMFІ-II) vprovadzhennya”, USAID. – K., 2013. – 75 s.
 3. Zuev DS // Gosudarstvenniy dolg v systeme ekonomicheskih otnosheniy / D.S. Zuev / / Iniziativy XXI veka: Akademikum. – 2009. – № 4. – P.65-68.
 4. Іnformatsіyny portal “Ukrainian Pravda: Ekonomichna pravda” [Elektronnyi resurs] / / Rezhym dostupu – Іhttp://www.epravda.com.ua/news/2013/07/19/386249.
 5. G. Kozak Mіzhnarodna makroekonomіka : Navchalna posіbnik / YG Kozak. – K. : Center uchbovoї lіteraturi 2012.- 400c.[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.ws/19000327/ekonomika/ mizhnarodniy_rinok_finansovih_derivativiv.
 6. Kolobov Y. Ministerstvo finansov uluchshilo structure gosudarstvennogo dolga / Yuri Kolobov. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://comments.ua/money/438367-minfin-uluchshil-strukturu.html.
 7. Lyuty І.O. Derzhavniy kredyt ta borgova polіtika Ukrainy : monografіya / І.O. Lyuty, NV Zrazhevska, OD Rozhko [for Ed. І.O. Dire]. – K. : TSUL 2008. – 360 C.
 8. Moldovan O.O. Budgetna polіtika v Ukraїnі v umovah rizikіv spovіlnennya ekonomіchnoї dinamіki : analіtichna dopovіd / O.O. Moldovan, S.O. Bila, O.V. Shevchenko, M.O. Kushnіr, T.A. Tischuk, N.S. Mєdvєdkova [for Ed. Y.A. Zhalіla]. – K. : NІSD 2012. – 25c.
 9. Ofіtsіyny site Mіzhnarodnogo Valutnogo Fondu / / Rezhym dostupu: http://www.imf.org.
 10. Ofіtsіyny site mіzhnarodnogos ratingovogo agenstva Fitch Ratings / / Rezhym dostupu: http://www.fitchratings.ru.
 11. Ofіtsіyny site Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy / / Rezhym dostupu: http://www.minfin.gov.ua.
 12. Serednostrokova strategіya upravlіnnya derzhavnym borgom na 2012-2014 rocky. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://finrep.kiev.ua/download/rt_16nov2011_minfin_ua.pdf.
 13. Yuriy S.І. Teorіya fіnansіv : pіdruchnik / S.І. Yuriy, VM Fedosov. – K.: Knowledge, 2008. – 611s.

Download