О. Cheberyako, Doctor of Histori, Associate Professor, A. Loboda, post-graduate student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv FEATURES OF GOVERNMENT CONTROL OF ACTIVITY OF FINANCIAL MEDIATORS ARE IN UKRAINE

This paper is about main aspects of state regulation of banks and non-bank financial intermediaries’ activity in Ukraine. The study gives an explanation of main features of regulatory authority as to activity of financial intermediaries. The place of self-regulatory organization in state regulation of financial intermediary’s activity is determined.

Keywords: state regulation, banks financial intermediaries, non-bank financial intermediaries, self-regulatory organization.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/7

References
 1. 1.Arzhevitin S. Pobudova systemy nahliady za finansovoiu sferoiu / S. Arzhevitin // Visnyk NBU. – 2009. – № 1. – S. 46-49.
 2. Vasenko V. K. Finansove poserednytstvo: problemy I perspektyvy rozvytku: [monohrafiia] / V. K. Vasenko – Cherkasy.: PP Chabanenko Yu. A, 2009. – 450 s.
 3. Zakon Ukrainy “Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy” vid 26. 11. 1993 № 3659 – XII.
 4. Polozhennia “Pro Derzhavnu sluzhbu finansovoho monitorynhu Ukrainy” vid 13. 04.2011.№ 466/2011. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/466/2011
 5. Polozhennia “Pro Ministerstvo dokhodiv I zboriv Ukrainy” vid 18 bereznia 2013 roku № 141/2013. Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/141/2013
 6. 6.Polozhennia “Pro Ministerstvo finansiv Ukrainy” vid 08.04.2011 № 446/2011. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/446/2011
 7. Zakon Ukrainy “Pro Natsionalnyi bank Ukrainy” від 20.05.1999 № 679-XIV. [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sayt]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14
 8. Polozhennia “Pro Natsionalnu komisiiu z tsinnukh paperiv ta fondovoho rynku” vid 23. 11. 2011 № 1063/2011. [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sait] – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011
 9. Polozhennia “Pro Natsionalnu komisiiu, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh” vid 23.11. 2011 roku 1070/2011. [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sait]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011
 10. Zakon Ukrainy “Pro prokuraturu” vid 05.11.1991 №1789-XII. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1789-12
 11. 11.Zakon Ukrainy “Pro systemu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib” vid 23.02.2012 № 4452-VI. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
 12. Zakon Ukrainy “Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy” vid 25.03.1992 № 2229-XII. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
 13. 13.Zakon Ukrainy “Pro finansovi posluhy ta derzhavnerehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh” vid 12.07.2001 р. № 2664-III [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sait]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
 14. Zakon Ukrainy “Pro Fond derzhavnoho maina Ukrainy” vid 09.12. 2011 № 4107-VI. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4107-17
 15. Koval O. Deiaki aspekty derzhavnoho rehuliuvannia rynku finansovykh posluh v Ukraini / О. Koval // Finansy Ukrainy. – 2010. – № 11. – S. 80-86.
 16. Mishchenko V. Pidvyshchennia efektyvnosti rehuliuvannia ta nahliadu za finansovym sektorom v Ukraini / V. Mishchenko // Visnyk NBU. – 2010. – №8. – S. 4 – 9.
 17. Mishchenko S. Problemy vdoskonalennia systemy samorehuliuvannia na finansovomu rynku / S. Mishchenko // Finansy Ukrainy. – 2009. – № 9. – S. 43 – 52
 18. Naumenkova S. Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii system rehuliuvannia I nahliadu za diialnistiu finansovykh ustanov / S. Naumenkova // Finansy Ukrainy. – 2009. – № 12. – S. 20 – 27.
 19. Rekunenko I. Osoblyvosti diialnosti samorehulivnykh orhanizatsii na rynku finansovykh posluh / І. Rekunenko, Ye. Bondarenko // Problemy I perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats / Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy”. – Sumy, 2010. – T. 29. – S. 394-407.
 20. Shkolnyk I. О. Finansovyi rynok Ukrainy: sychasnyi stan I stratehiia rozvytku: [monohrafiia] / І. О. Shkolnyk – Sumy: VVP “Mriia” TOV UABS NBU, 2008. – 348 s.

Download