K. Kuryshchuk, external PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv INTERNAL MARKET GOVERNMENT SECURITIES IN PROMOTING THE EFFICIENCY OF DEBT POLICY OF UKRAINE

The article analyzes the effectiveness of debt policy of Ukraine, to its shortcomings and implications for the economy. The evaluation of the domestic government securities market and its impact on the efficiency of debt management.

Keywords: domestic market for government securities, debt policy, government debt, government bonds, treasury bills.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/11

References
  1. Zvit Mіnіsterstva fіnansіv of Ukraine “Pro upravlіnnya derzhavnym borgom in 2011 rotsі “zatverdzheny nakazom Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy № 460 11.04.2012 roku [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://minfin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article% 3Fart_id = 334660 & cat_id = 285157.
  2. Moldovan O. Analіtichna zapyska “Schodo optimіzatsії borgovoї polіtiki derzhavy” / O. Moldovan. [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/783.
  3. Ofіtsіyny site Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy / / Regym dostupu: http://www.minfin.gov.ua.
  4. Ofіtsіyny site Natsіonalnogo Banku Ukrainy // Regym dostupu: http://www.bank.gov.ua.
  5. Postanova CMU od roku 2011 nomer 170 “Pro zatverdzhennya Serednostrokovoї strategіya upravlіnnya derzhavnym borgom 2011-2013 rocky” [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=170-2011-% EF.
  6. Programa ekonomіchnih reforms na 2010 – 2014 rocky “Zamozhnyy suspіlstvo, konkurentospromozhna ekonomіka, efektivna derzhava” [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_1.pdf.
  7. Rozporyadzhennya Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vid 25 bereznya 2009 roku № 316 – P “Pro shvalennya Kontseptsії rozvitku vnutrіshnogo rynky derzhavnyh tsіnnih paperіv Ukrainy na 2009-2013 rocky [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-2009-% D1% 80.

Download