Yu. Petlenko, PhD in Economics, Associate Professor Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv INSTITUTIONAL ANALYSIS OF FINANCE VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURE IN UKRAINE

The article defines the content of the economic and institutional conditions of the financial mechanism of vertically integrated structures in Ukraine, considered the organizational form of vertical integration and describes their impact on the distribution of property between the parties depending vertically integrated structure based on ownership interests. The role of the financial mechanism of the vertically integrated company, identified ways of harmonizing relations between the state, the owners, managers and lenders that promote economic growth and high levels of capitalization. Therefore, the value of the company must be regarded as one of the main indicators of its effectiveness, so the task of identifying and managing the value refers to the priorities of corporations.

Keywords: institutional environment, financial mechanism, vertical integration, the corporate form of capital, financial capital, the company’s value.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/14

References
  1. Borysov A.B. Bol’shoy эkonomycheskyy slovar’ / A.B. Borysov. – M.: Knyzhnыy myr, 2003. – 895 s. [Эl. resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%D4%C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2 %DB%C9+%CC% C5%D5%C0%CD%C8%C7%CC.
  2. Kovalyuk O.M. Finansovyy mekhanizm orhanizatsiyi ekonomiky Ukrayiny (problemy teoriyi i praktyky) / O. M. Kovalyuk. – L.: Vydavnychyy tsentr L’vivs’koho natsional’noho un–tu im. Ivana Franka, 2002. – S.22.(396 s.).
  3. Myl’ner B.Z. Teoryya orhanyzatsyy: uchebnyk / B.Z. Myl’ner. – M.: YNFRA – M, 1999. – S. 86.
  4. Ihnatyuk A.I. Haluzevi rynky: teoriya, praktyka, napryamy rehulyuvannya: monohrafiya / A.I. Ihnatyuk. – K.: NNTs IAE, 2010. – S. 110.
  5. Van Khorn Dzh. Osnovy fynansovoho menedzhmenta: per. s anhl. / Dzh. Van Khorn, Dzh. Vakhovych. – 11–e yzd. – M.: Vyl’yams, 2001. – S. 846.
  6. Lyutyy I.O. Hroshi ta kredyt: pidruch. dlya stud. VNZ / I.O. Lyutyy, N.I. Versal’, O.V. Lyubkina, O.D. Rozhko; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. – K., 2010. – S.39.
  7. Shelud’ko V. M. Finansovyy rynok: navch. posib. / V. M. Shelud’ko. – 2-he vyd., pererob. i dopov. – K.: Znannya – Pres, 2003. – S.41.
  8. De Soto E. Zahadka kapitalu. Chomu kapitalizm peremahaye lyshe na Zakhodi i nide bil’she / E. de Soto; per. z anhl. M. Klymchuk. – K.: Nika – Tsentr, 2009. – S.50.
  9. Zvit pro khid vykonannya “Derzhavnoyi prohramy pryvatyzatsiyi na 2000–2002 roky” u 2003 rotsi [El. resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.
  10. Zvit pro robotu Fondu derzhavnoho mayna Ukrayiny, khid ta rezul’taty vykonannya Derzhavnoyi prohramy pryvatyzatsiyi u 2012 rotsi [El. resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.

Download