Y. Subbotovych, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, К. Furmanets, post-graduate student Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv EXTERNAL DEBT SITUATION UNDER GLOBALIZATION: CURRENT STATE AND MAIN TRENDS

The paper analyses current state and structure of external debt in countries with different levels of income per capita and the specifics of the debt situation in Ukraine under globalization after the first wave of the global financial crisis. Key factors of external debt growth, including factors related to unsolved problems of international finance and the rapid spread of the next cyclical decline in the international economy are outlined.

Keywords: public external debt; globalization; structure of debt; income per capita, global financial crisis.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/16

References
 1. Bazylevych V. D. Makroekonomika: pidruchnyk / V. D. Bazylevych, K. S. Bazylevych, L. O. Balastryk – K. :Znannia, 2007. – 703 s.
 2. Liutyi I.O. Derzhavnyi kredyt ta borhova polityka Ukrainy. 2-he vydannia [monohrafiia]/ [Liutyi I.O., Zrazhevska N.V., Rozhko O.D.]; za red. I.O. Liutoho – K.: TsUL, 2008. – 360 s.
 3. Sarkysiants A. H. Systema mezhdunarodnykh dolhov / A. H. Sarkysiants. – M.: OOO Yzdatelsko-Konsaltynhovaia Kompanyia “DeKa”, 2009. – 720 s.
 4. Fedosov V.M. Upravlinnia derzhavnym borhom u konteksti ryzyk-menedzhmentu / V.M. Fedosov, O.A. Kolot // Finansy Ukrainy. – 2008. – №3. – S. 3-33.
 5. Fediakyna L. N. Myrovaia vneshniaia zadolzhennost: teoryia y praktyka urehulyrovanyia / L. N. Fediakyna. – M.: Yuryst, 2008. – C.36–40.
 6. Shvets V., Tsaruk O. Metodolohichni zasady pobudovy systemy statystychnoho monitorynhu derzhavnoho borhu // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ser.: Ekonomika. – K., 2008. – Vyp. №. 99-100, s.56-59.
 7. Stiglitz J. Globalization and Its Discontents New York / J. Stiglitz. – New York: W.W. Norton & Company. Stoll, K., 2012. – 304 p.
 8. Burakovskyi Y.V., Plotnykov A.V. Myrovaia эkonomyka: hlobalnyi fynansovyi kryzys / Y.V.Burakovskyi, A.V.Plotnykov; khudozh. – oformytel O.N. Artemenko. – Kharkov: Folyo, 2010. – 415 s.
 9. Bohdan T. P. Borhova polityka derzhavy v umovakh hlobalnoi nestabilnosti / T. P. Bohdan // Ekonomika Ukrainy: naukovyi zhurnal / M-vo ekon. rozvytku i torhivli Ukrainy, M-vo finansiv Ukrainy, NAN Ukrainy. – Kyiv, 2013. – № 2 (615). – S. 4–17.
 10. Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008/ P. Krugman. – New York:W. W. Norton & Company Hardcover, 2008. – 288 p.
 11. Roubini N. A Plea to Policymakers: We Cant Risk Another Year of Delay [Elektronnyi resurs] /N.Roubini. – Rezhym dostupu: http://www.economonitor.com/nouriel/2011/12/20/a-plea-to-policymakers-we-can%E2%80%99t-risk-another-yearof-delay/#sthash.HvHb71U5.dpuf.
 12. Azzimonti M.Financial Globalization, Inequality, and the Raising of Public Debt[Elektronyi resurs] / M.Azzimonti, E.Francisco. – 2012. – P.35–37. – Rezhym dostupu: http://www.cemfi.es/ftp/pdf/papers/Seminar/PubDebt-Feb-15-2011- Homogemeous.pdf.
 13. Foncerrada L. Public debt sustainability: Notes on debt sustainability, development of a domestic government securities market and financial risks / L. Foncerrada // Analisis Economico. – 2010. – Vol. XX, №44. – P. 250–272.
 14. IMF Working Paper. Assessing Fiscal Stress[Elektronnyi resurs] / Prepared by Emanuele Baldacci, Iva Petrova, Nazim Belhocine, Gabriela Dobrescu, and Samah Mazraani // International Monetary Fund. – 2011. – Rezhym dostupu: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11100.pdf.
 15. Mendoza E. Financial Integration, Financial Development and Global Imbalances / E. Mendoza, Q.Vincenzo, J.-V. Rios-Rull // Journal of Political Economy. – 2009. – №117(3). –P. 371–416.
 16. Staff Guidance Note for Public Debt Sustainability Analysis in Market-Access Countries [Elektronnyi resurs] / International Monetary Fund. –2013. – Rezhym dostupu: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/050913.pdf.
 17. Ofitsiinyi sait Svitovoho banku / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu://http://web.worldbank.org.
 18. Global Financial Stability Report: World Economic and Financial Surveys. Statistical appendix. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 66 p.
 19. International Debt Statistics 2013/ World Bank, Washington, DC: World Bank/ [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://data.worldbank.org/sites/default/files/ids-2013.pdf.
 20. Quarterly External Debt Statistics 2012: Cross-Country Tables [Elektronnyi resurs] / World Bank. – Rezhym dostupu:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/EXTDECQEDS/0,,contentMDK:20721050~men uPK:4704712~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1805415,00.html. – Nazva z ekrana.
 21. World Bank Quarterly Public Sector Debt Statistics 2012: Cross-Country Tables / World Bank/ [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/EXTQPUBSECDEBT/0,,contentMDK: 22707085~menuPK:7409959~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:7404473,00.html.
 22. International Debt Statistics 2013[Elektronnyi resurs]/ World Bank, Washington, DC: World Bank. – Rezhym dostupu: http://data.worldbank.org/sites/default/files/ids-2013.pdf.
 23. Bohdan T. P. Borhova piramida ta yii naslidky [Elektronnyi resurs] / T. P. Bohdan // Dzerkalo Tyzhnia. Ukraina. – 2013. – №5. – Rezhym dostupu: http://gazeta.dt.ua/finances/borgova-piramida-ta-yiyi-naslidki.html.
 24. Zovnishnii borh [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466.
 25. Global Development Finance 2012 [Elektronnyi resurs] External Debt of Developing Countries / International Bank for Reconstruction and Development. – 2012. – S. 1–6. – Rezhym dostupu: http://data.worldbank.org/sites/ default/files/gdf_2012.pdf.
 26. Statystychni publikatsii ta analitychni ohliady: otsinka stanu platizhnoho balansu [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=91917.– Nazva z ekrana.

 

Download