N. Shpygotska, post-graduate student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv THE ROLE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN FUNDING OF CAPITAL INVESTMENTS INTO NATIONAL ECONOMY

The paper studies the capital structure of domestic enterprises by sources, forms and terms of financing. The structure of capital investments financing in the economy of Ukraine are analysed. The role of banking lending in financing of current and investment activity of domestic enterprises are anatomized. The key tools to foster bank lending to stimulate the national economy are developed.

Keywords: banking, loans, deposits, financial resources, investment.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/23

References
  1. Leonov SV Vikoristannya іnvestitsіynogo potentsіalu bankіv u fіnansovomu zabezpechennі іnnovatsіynogo rozvitku in Ukraїnі / SV Lєonov // In.: Problemy fіnansovogo zabezpechennya іnnovatsіynogo rozvitku : monografіya / For zag. Ed. T. A.Vasilєvoї, VG Boronos. – Sumi: Vyd-vo of SumDU 2009. – S. 178-199.
  2. Lyuty I. O. Bankіvskі іnstituti v ymovah globalіzatsії fіnansovih poslyg: monografіya / I.O. Lyuty, OM YURCHUK. – K.: Znannya, 2011. – 357 p.
  3. Osnovnі pokazniki dіyalnostі bankіv Ukrainy [E resource] / / Natsіonalny Bank Ukraїni [site]. – Regym dostupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ article? Art_id = 36807 & cat_id = 36798. – Nazwa z ekrana.
  4. Structura balancu vіtchiznyanih pіdpriєmstv [Elektronnyy resurs] / / Derzhavna sluzhba statystyky Ukraini [site]. – Regym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/ fin/sbp/sbp_u/sbp_4_11_u.htm. – Nazwa z ekrany.
  5. Kapіtalnі іnvestitsії za dzherelamy fіnansuvannya [Elektronnyy resurs] / / Derzhavna sluzhba statystyky Ukraini [site]. – Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/kindj/infin_u/infin02_13u.htm. – Nazwa z ekrany.

Download