N. Davletbaeva, PhD in Economics, Associate Professor Karaganda State Technical University, Republic of Kazakhstan PRIORITY GUIDELINES OF INNOVATIVE NATIONAL ECONOMICS’ MODERNIZATION

The theoretical basis of innovative modernization of the industry as a background for sustainable development of the national economy of Kazakhstan is reviewed.

The changes, that are in process in the whole system of production relations in Kazakhstan, are related to new stage of economics reform – to ensure sustainable economic growth based on industrial and innovational development of the industry.

Keywords: innovative type of development, modernization of industry, innovation policy, innovational and technological upgrading.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/155-2/1

References
 1. A.A. Taubayev. Formation of national model for economic development in Republic of Kazakhstan / Formirovaniye nationalnoy modeli ekonomicheskogo razvitiya v Respublike Kazakhstan. – // Visnic Kiyevskogo Nationalnogo universiteta imeni Tarasa Shevchenko. – 2012. – №142. – P. 25-28.
 2. Yunsyan Lu. Age of science-based economics / Era naukoyemkoy ekonomiki // Vestnik RAN. – 2000. – V.70. – №4. – P. 338-343.
 3. Resource potential of economic development. – М.: Pub. house “Russia Way” / “Put Rossii”; JSC “Publishing house “Economic literature” / Izdatelskyi Dom “Ekonomicheskaya literatura”, 2002. – 568 p.
 4. E. Yasin, M. Snegovaya. The role of innovations in the world economic development / Rol’ innovatcyi v razvitii mirovoy ekonomiki. – //Economic issues / Voprosy ekonomiki. – 2009. – №9. – P. 15-32.
 5. U. Baimuratova. Investments and innovations: Nonlinear synthesis. Т.S. / Investitcii i innovatcii: Nelineynyi syntez – Almaty: BIS, 2005. – 320 p.
 6. A. Yesentugelov. The industrial and innovative development of RK: reality and expectations / Strategiya industrialnoinnovatcionnogo razvitiya RK: realnost and ozhidaniya. – Astana, 2005.
 7. M.B. Kenzheguzin, F. M. Dnishev, F. G. Alzhanova. Science and innovations in market system: International experience and Kazakhstan / Nauka i innovatcii v rynochnoy ekonomike: mirovoy opyt i Kazakhstan. – Almaty, MI MES RK / IE MON RK, – 2005. – p. 75.
 8. K.A. Bagrinovskyi. The main features of modern scientific and technical development / Osnovnye cherty sovremennogo mechanizma nauchno-technicheskogo razvitiya // Management in Russia and abroad / Menedzhment v Rossii i za rubezhom. – 2002. – № 5.
 9. Z. K. Bopiyeva About speed-up industrial and innovative development schedule of Republic of Kazakhstan until 2014 / O programme forsirovannogo industrialno-innovacionnogo razvitiya Respubliki Kazakhstan do 2014 goda // Журнал “50.KZ” №1 (7), 2009, p. 14-21
 10. A. Abdymomunov, E. Suleimenov, E. Ramankulov New notification for Kazakhstan science. Modern science interpretation. / Novaya povestka dnya kazakhstanskoy nauki. Sovremennoye ponimaniye nauki. – // Kazakhstan Science. – 2005. – №19 (113). – p. 6-7.
 11. N.S. Bekturganov, A.N. Pivovarov Technological competiveness of Kazakhstan: from illusions to “business oriented to unlimited benefits for everyone” / Technologicheskaya konkurentnosposobnost Kazakhstana: ot illyuzii k “biznesu, oriyentirovannomu na bezgranichnoye blago dlya kazhdogo”. – Almaty: Gylym, 2005. – 272 p.
 12. F.G. Alzhanova Technologiy market in the age of globalization / Rynok technologii v usloviyakh globalizatsii: instituty i mekhanizmy razvitiya v Kazakhstane. Almaty, 2007.

Download

 • pdf 155_6-9
  File size: 580 kB Downloads: 456