G. Kharlamova, PhD in Economics, Associate Professor, V. Nesterenko, Master of Economics Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv ENVIRONMENTAL SAFETY AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: IMPACT ASSESSMENT

The process of overcoming scientific and technical backwardness and unsustainable use of natural resources requires the development of new methods and models of ecological-economic interaction. Paper highlights main views on the environmentalization as a concept. The main vectors of environmentalization are depicted. Most broadcasted domestic mathematical models of eco-economic modeling are reviewed. VAR model approach and impulse analyses are used to identify and assess the relationship between environmental security and level of economic development of Ukraine; at the macro and regional level.

Keywords. Environmental security, ecological safety, economic growth, VAR model.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/155-2/4

References
 1. Shevchuk, V., Stalkin, Iu. and Biliavskyi, H., 2004. Ekolohichne upravlinnia. Kyiv: Lybid.
 2. Kyslyi, V., Lapyn, E. and Trofymenko., N., 2002. Ekolohyzatsyia upravlenyia predpryiatyem. Sumy: Unyversytetskaia knyha.
 3. Tunytsya, T., 2005. Mizhnarodni aspekty problem ekolohizatsii ekonomiky. Ekolohizatsiia ekonomiky ta osvity yak chynnyk staloho rozvytku suspilstva. Naukovyi visnyk, 15(6), pp. 238-242.
 4. Smirnova, K., 2005. Deiaki napriamky ekolohizatsii ekonomiky. Ekolohizatsiia ekonomiky ta osvity yak chynnyk staloho rozvytku suspilstva. Naukovyi visnyk, 15(6), pp. 165-169.
 5. Kravtsiv, V., Furdychko, O., 2001. Rehionalna ekolohichna polityka v umovakh perekhidnoho periodu: dosvid Lvivskoi oblasti. In: V. Kravtsiv, ed. 2001. Rehionalna polityka: metodolohiia, metody, praktyka. Lviv: IRD NAN Ukrainy. pp.103-116.
 6. Dubovich, I., 2008.Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady hlobalnoi ekolohizatsii ekonomiky. Aktualni problemy sohodennia, 1, pp. 31-35.
 7. Verbytskyi, Yu., 2002. Stanovlenye sovremennoi systemы orhanyzatsyonno-эkonomycheskykh mekhanyzmov y ynstytutov mezhdunarodnoi pryrodookhrannoi deiatelnosty. In: Yu. Verbytskyi, 2002. Sbornyk nauchnykh trudov. Kyiv: Ynstytut myrovoi ekonomyky y mezhdunarodnykh otnoshenyi NAN Ukrayny, 32. pp. 146-156.
 8. Shaluhin, V., 2009.Ekolohizatsiia ekonomiky i perekhid do staloho rozvytku. Ekolohichna bezpeka, 4(8), pp. 77-83.
 9. Kharlamova, G., 2007. Modeling the Best Use of Investments for Minimizing Risks of Multiple Stressors on the Environment. In: Multiple Stressors: A Challenge for the Future, Ch. 33, pp. 441-448.
 10. Kharlamova, G., 2010. Optimizing the Management of Complex Dynamic Ecosystems: An Ecological-Economic Modeling Approach. NATO Science for Peace and Security Series, Vol. 75, pp. 229-240.
 11. Kharlamova, G., 2009. Vplyv priamoho inozemnoho investuvannia na ekolohichnu bezpeku Ukrainy. Ekonomist, 11, pp. 51-53.
 12. Bartz, S., Kelly, D., 2004. Economic Growth and the Environment: Theory and Facts. USA: Department of Economics, University of Miami.
 13. Levinson, A., Taylor, M., 2004. Unmasking the pollution haven effect. NBER Working Paper. [online]. Available at: http://www.nber.org/papers/w10629.
 14. Ihnatiev, S., 2009. Matematychne zabezpechenia upravlinnia ekolohichnoiu bezpekoiu pryrodookhoronnykh ob’iektiv. Ekolohichna bezpeka, 4(8), pp. 63-69.
 15. Grygorkiv, V. Dynamichni modeli optymalnoi struktury vyrobnytstva v ekolohichno zbalansovanii ekonomitsi [online]. Available at: http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/709.
 16. Skraschuk, L. Modeliuvannia optymalnykh traiektorii dynamiky vyrobnychykh ekoloho-ekonomichnykh system [online]. Available at: http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/710.
 17. Yakutova, O., 2007.Pro odnu liniinu model ekoloho-ekonomichnoi dynamiky In: Dynamical system modelling and stability investigation, Kyiv, Ukraine, 22–25 may 2007. Kyiv: DP “Informatsiino-analitychne ahentstvo”.
 18. Leontev, V., Ford, D., 1972. Mezhotraslevoi analyz vlyianyia struktury ekonomyky na okruzhaiushchuiu sredu. Ekonomyka y matematycheskye metody, 3, pp. 370-400.
 19. Asteriou, D., Hall, S. G., 2011. Vector Autoregressive (VAR) Models and Causality Tests. Applied Econometrics (Second ed.). London: Palgrave MacMillan.
 20. World development indicators (WDI) [E-resource]. World DataBank. Access mode: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do.
 21. Ukrainian Department of statistics [E-resource]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 22. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy, 2012. Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2011 rotsi. Kyiv:, LAT & K.
 23. Ecological passports of regions [E-resource]. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy, Available at: http://www.menr.gov.ua/content/category/6575.

Download