W. Szkutnik, Doctor of Sciences (Economics), Professor University of Economics in Katowice, Poland THE DYNAMICS OF UNEMPLOYMENT IN A SELECTED GROUP OF EU COUNTRIES

In the article there are synthetically analyzed parameters which characterize labour market in chosen EU countries in view of unemployment. Analysis includes age and gender of potential employee taking into account time of being unemployed. Particular attention is paid to long-term unemployment in view of its specific social character. Database is mainly Eurostat data and local statistical centers.

Keywords: European Union; unemployment; long-term unemployment.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/155-2/8

References
  1. Komunikat komsyi do parlamentu europeyskyehob radyb europyeys’koho komityetu ekonomichno-spolechneho oraz komitetu rehionuv:[zatverzhony na poshyednyenyu Komitetu Europyeyskyeho v Statburhb dnya 23.11. r. COM(2010) 682 versya ostatechna] [Elyektronichny zasub] // Ministerstvo Hospodarki: [teren]. – Dostemp: http://www.mg.gov.pl/ files/upload/8418/Umiejetnosci.pdf.
  2. Raport “Diahnoza spolеchna 2009: varunki i yakoshchch zhycha polyakuv” [Elyektronichny zasub] // Varshava: Rada monitorynhu Spolechnoho, Vуshcha Shkola Finansuv i Zazhondzhanya v Varshavye [plakat]. – E-mail. dane. – Dostemp: www.diagnoza.com/pliki/raporty/diagnoza_raport_2009.pdf.
  3. Rynki pratsy novykh pan’stv shlonkovskikh UE [Elyektronichny zasub] // rynekpracy.pl [plakat]. – E-mail. dane. – Dostemp: http://www.rynekpracy.pl/raporty_1.php/wpis.38.
  4. Eurostat. Statistics. Browse / Search [Elyektronichny zasub] // European Commission: [teren]. – Dostemp: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Download