R. Pikus, Ph.D in Economics, Professor, D. Nesterova, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv EXPERIENCE OF FOREIGN INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES

The article presents the experience of the investment of insurance companies of developed foreign countries. Specific features of state regulation of investment activities of insurance companies are determined, as well as described the main trends shaping the investment portfolio of the insurer under current conditions.

Keywords: investment activity of insurance companies, investment portfolio, standard of investments, insurance reserves; profitability of investments.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/1

References
 1. Okorokova, O.A., 2012. Zarubizhnyy dosvid investytsiynoyi diyal’nosti strakhovykh kompaniy. Vestnyk Adiheyskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryya 5: Ekonomyka, #1. [online]. Available through: http://cyberleninka.ru/article/n/ zarubezhnyy-opyt-investitsionnoy-deyatelnosti-strahovyh-kompaniy
 2. Nikulina, N.N., Berezina, S.V., 2013. Investytsiyna polityka v strakhovykh orhanizatsiyakh. Teoriya i praktyka: navch. posib.dlya studentiv vuziv. Moskva: YuNYTY-DANA, 511 p.
 3. Insurance Europe Key facts. [online]. Available through: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/ Modules/Publications/final-key-facts-2013.pdf
 4. Insurance Europe Statistics #46: Europiean insurance in Figures [online]. Available through: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/eif-2013-final.pdf
 5. Zvit po strakhovomu rynku SShA za 2012 rik [online]. Available through: http://www.treasury.gov/initiatives/fio/reportsand-notices/Documents/FIO%20Annual%20Report%202013.pdf
 6. Osnovni pokaznyky diyal’nosti strakhovoho rynku Ukrayiny [online]. Forisurer: Available through: http://forinsurer.com/files/file00478.pdf
 7. Pidsumky diyal’nosti strakhovykh kompaniy za pershe pivrichchya 2013 roku [online]. Available through: http://nfp.gov.ua/files/docs/zvit/straxovi213.pdf
 8. Hridasov, V.M., 2013. Investytsiyna diyal’nist’ strakhovykh orhanizatsiy v suchasnykh umovakh. Visnyk Donbas’koyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi, 1 (30) [online]. Available through: http://www.dgma.donetsk.ua/ science_public/ddma/Herald_1(30)_2013/article/13gvmomt.pdf

Download

 • pdf 156_6-11
  File size: 1 MB Downloads: 503