M. Malik, Ph.D., Professor, I. Semenchuk, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv COMPULSORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY IN RUSSIA

The article outlines the main trends of compulsory insurance of civil liability in Russia : problems, trends and prospectsInsurance of civil liability – one of the popular forms of distribution and security in the world. The essence of compulsory insurance of civil responsibility is to protect the property interests of individuals. The development of liability insurance goes along with technological progress and reinforced by various laws and regulations, it touches almost all areas of life.

Keywords: compulsory insurance, insurance of civil liability, liability insurance carrier, professional liability insurance, liability insurance companies.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/2

References
  1. Andreeva, E.V., Burmenko, T.D., Avdyushyna, M.A., 2001. Strakhovanye otvet·stvenosty: Navchal’nyy posibnyk. Moskva: YHEA, 124 p.
  2. Ob orhanyzatsyy strakhovoho dela v Rossyyskoy Federatsyy 27.10.1992, 4015-1 Zakon RF. Rosyyskaya Hazeta, 1992, 45, st. 42. [online]. Hosudarstvennaya Duma Rossyy. Available through: http://www.duma.gov.ru/laws/show/4015-1/
  3. Kalashnykova, T.N., 2010. Effektyvna ly sushchestvuyushchaya taryfnaya stavka po OSAHO? Strakhovoe Delo, Vypusk 7, p. 76-78
  4. Ofitsiynyy sayt Minysterstva yustytsiy Rosiys’koyi Federatsiy. [online]. Available through:http://www.minjust.ru/
  5. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Rosiys’koyi Federatsiyi. [online]. Available through:http://www.minfin.ru/
  6. Marchuk, A.P., 2009. Tendentsyy razvytyya strakhovoho rinka v Rossyy. Strakhovoe Delo, 1, p. 14-28.
  7. Ofitsiynyy sayt Fondu sotsial’noho strakhuvannya Rosiys’koyi Federatsiyi. [online]. Available through: http://www.fss.ru/
  8. Nikiforov, P., Vol’s’ka, A., 2008. Finansovi aspekty udoskonalennya sotsial’noho strakhuvannya vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. #106, p. 9-11.

Download