O. Hamankova, Doctor of Sciencе (Econ), Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, S.Shimkiv, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv TRENDS IN SOCIAL SECURITY AGAINST ACCIDENTS AT WORK AND PROFESSIONAL DISEASES IN UKRAINE

The article describes the main trends of formation and development of insurance against accidents. Defined position of the social insurance against accidents and professional diseases in the social protection system in Ukraine. Investigated the essence and content of social insurance against accidents.

Keywords: social insurance; social security; compulsory accident insurance; voluntary accident insurance; social insurance against industrial accidents and рrofessional diseases.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/3

References
  1. Osnovy zakonodaavstva Ukrainy pro zagalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia. Zakon Ukrainy 14.01.1998, № 16/98. Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр
  2. Nikiforov A., Volska A., 2008. Finansovi aspekty ydoskonalennia strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi. Visnyk Kyivskogo Natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 106, pp. 9-11.
  3. Zalietov O., Soboliev A., Bondar O., 2003. Strakhuvannia vid neschasnykh vypadkiv. Kyiv. Mizhnarodna ahentsiia “BeeZoone”, p. 352.
  4. Musikant S., 2006. Tendehtsii rozvydku v Ukraini Fondu sotsialnogo strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan. Infomatsiinui visnyk Odeshchyny z okhorony pratsi, 1, pp. 2 – 9.
  5. Pro zagalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan, Yaki sprychynyly vtratu pratsezdatnosti. Zakon Ukrainy vid 21.12.2000, № 2272-III. Available through: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
  6. Cliusarenko K., 2011. Napriamky udoskonaennia organizatsii ta finansuvannia strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi, Naukovui visnyk Yzhgorodskogo Universutetu. Ekonomika. Spetsialnyi vypusk 33. Chastyna 2, pp. 246-253.
  7. Statystychni dani: analiz strakhovykh neschasnykh vypadkiv ta profzakhvoriuvan. Fond sotsial’noho strakhuvannia vid neschasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesijnykh zakhvoriuvan’ Ukrainy. Available through:: http://www.social.org.ua/activity/stat
  8. Pro zatverdzhennia poriadku pruznachennia, pererakhuvania ta povedennia strakhovykh vyplat. Postanova Pavlinnia Fondu sotsialnogo strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan Ukrainy vid 27.04.2007 № 24 Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07
  9. Vidshkoduvannia material’noi shkody: seredn’omisiachna zarobitna plata najmanykh pratsivnykiv, zajniatykh v ekonomitsi Ukrainy. Fond sotsial’noho strakhuvannia vid neschasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesijnykh zakhvoriuvan’ Ukrainy. Available through: http://www.social.org.ua/activity/kompensac_activity

Download