А. Zaletov, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv CONCEPTUAL BASES OF MACRO PRUDENTIAL OF SUPERVISION AND REGULATION OF INSURANCE ACTIVITIES

The substantive provisions of macro prudential supervision and adjusting, certain basic problems of his realization for adjusting of domestic market of bank services and the process of realization of conception of macro prudential supervision and adjusting is considered, are considered in the article.

Keywords: insurance market, macro prudential supervision and adjusting, macro prudential policy, insurer.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/6

References
 1. Savatyuhyn, A.L., 2010. Novoe v rehulyrovanyy deyatel’nosty strakhovshchykov. Fynansy, 8, p. 7-9.
 2. Bazylevych, V.D., 2008. Strahuvannja : pidruch. Kiev: Znannja, p. 1019.
 3. Vnukova, N.M., Uspalenko, V.I., Vremenko, L.V., 2009. Strakhuvannya: teoriya ta praktyka: navch. posib. p.656.
 4. Hamankova, O.O., 2009. Rynok strakhovykh posluh Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, praktyka. Kiev: KNEU, p. 283.
 5. Osadec’, S.S., 2002. Strahuvannja : pidruch. Kiev: KNEU, p. 599.
 6. Tkachenko, N.V., 2009. Zabezpechennya finansovoyi stiykosti strakhovykh kompaniy: teoriya, metodolohiya ta praktyka: monohrafiya. Nats. bank Ukrayiny, Un-t bank. spravy. Cherkasy : “Cherkas’kyy TsNTEI”, p. 570.
 7. Furman, V.M., 2005. Strakhuvannya: teoretychni zasady ta stratehyya rozvytku: Monohrafyya. Kiev: KNEU, p. 443.
 8. Osadchaya, Y., 2002. Hlobalyzatsyya y hosudarstvo: novoe v rehulyrovanyy ekonomyky razvytikh stran. ME y MO. 11, p. 7–8.
 9. Norris, K., McPherson, L. Introduction to On-Site Supervision of Insurers CARAMELS // OSFI/CARTAC Workshop on Insurance Supervision. Barbados. 18–21 February 2003.
 10. Hirtle B., Schuermann T., Stiroh K., 2009. Macroprudential Supervision of Finical Institutions: Lessons from the SCAP. Federal Reserve Bank of New York Statt Reports, 409, p. 15.
 11. Sharma P., 2002. Prudential Supervision of Insurance Undertakings, Conference of Insurance Supervisory Services of The Member States of the European Union.
 12. Kochmola, K.V., 2001. Yntehryrovanniy fynansoviy nadzor y rehulyrovanye strakhovikh y bankovskykh orhanyzatsyy. Strakhovoe delo. 2, p. 15-18.

Download