O. Masharo, Chief R&D Department, Motor (transport) insurance Bureau of Ukraine THE ADEQUACY OF THE RISK ASSESSMENT WHEN APPLYING BONUS-MALUS SYSTEM

The adequacy of risk assessment within the application of the bonus – malus factor for compulsory insurance of civil liability of vehicle owners is investigated. This paper presents the results of the research on the impact of the bonus -malus system on the total amount of premiums on contracts of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners in Ukraine, as well as analysis of the correlation between classes of bonusmalus and frequency of the insured event. The analysis is based on the real data of the insurance Motor TPL market of Ukraine.

Keywords: civil liability insurance of vehicles owners’, bonus-malus system, frequency of the insured event, the correlation coefficient, the coefficient of determination.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/7

References
  1. Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvil’no-pravovoyi vidpovidal’nosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv.Zakon Ukrayiny 01.07.2004 #1961-IV z podal’shymy zminamy [online]. Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1961.
  2. Lemer, Zh., 2003. Systemi bonus-malus v avtomobyl’nom strakhovanyy: Perev.s anhl., Moskva: Yanus-K, 259 p.
  3. Masharo, O.V., 2013. Pryntsypy ta problemy vyznachennya koefitsiyentu bonus-malus za dohovoramy obov’yazkovoho strakhuvannya tsyvil’no-pravovoyi vidpovidal’nosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv. Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, # 3-4, p. 93-98.
  4. Rozporyadzhennya Derzhavnoyi komisiyi u spravakh nahlyadu za rynkom finansovykh posluh vid 09.07.2010 #566. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny vid 30.08.2010, # 64, p. 61.
  5. Rozporyadzhennya Derzhavnoyi komisiyi u spravakh nahlyadu za rynkom finansovykh posluh vid 28.11.2011 # 708. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny vid 29.12.2011, # 99, p. 96.
  6. Hamankova, O.A., 2009. Metody derzhavnoho rehulyuvannya rynku strakhovykh posluh. Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, # 9-10, [online]. Available through: http://www.securities.org.ua/securities_journal/review.php?num=46&pub=442.
  7. Masharo, O.V., 2013. Perspektyvy zmin taryfnoyi polityky pry zdiysnenni obov”yazkovoho strakhuvannya tsyvil’nopravovoyi vidpovidal’nosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv v Ukrayini. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, # 135, p. 56-60.
  8. Masharo, O.V., 2010. Problemy rozvytku taryfnoyi polityky z obov”yazkovoho strakhuvannya avtotsyvil’noyi vidpovidal’nosti. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 120, p. 16-17.
  9. Avtomobil’ne strakhuvannya v systemi bezpeky dorozhn’oho rukhu, 2012. Kol. Monohr. O.M. Zalyetov, O.V. Kneysler, V.M. Stetsyuk, O.Yu. Tolstenko ta in.; Nauk.red. ta ker.kol.avt. O.M.Zalyetov. Kiev: Mizhnarodna ahentsiya “Beezone”, 508 p.
  10. Libikh, K.O., 2010. Strakhuvannya tsyvil’noyi vidpovidal’nosti vlasnykiv avtotransportnykh zasobiv ta yoho rozvytok v Ukrayini: avtoref. dys. kand. ekon. nauk : 08.00.08, Kyyiv. nats. ekon. un-t im. V. Het’mana. Kiev, 20 p. [online]. Available through: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

Download