N. Prikazyuk, PhD in Economics, Associate Professor, T. Motashko PhD in Economics, assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv ROLE OF INTERNET IN INSURANCE SERVICES REALIZATION

The role of the Internet in the implementation of insurance products is investigated. It is founded the Internet in insurance performs presentable and realizable function. The benefits of using Internet technologies for business of insurance market are determined.

Keywords: online insurance distribution channels of insurance services, direct marketing, online insurance, sale of insurance services over the Internet.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/9

References
 1. Prykazyuk, N.V., Motashko, T.P., 2009. Zarubizhnyy dosvid realizatsiyi strakhovykh produktiv. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 5. – p. 138-142 (ukr).
 2. Online Insurance Trends: Country Reports Europe. [online]. Available through: MOUNT ONYX,180 Р. Available through: www.mountonyx.com.
 3. Insurance Europe Statistics #46: Europiean insurance in Figures [online]. Available through: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/eif-2013-final.pdf
 4. World Insurance report, 2013 [online] Capgemini, 48 Р. Available through: www.capgemini.com/wir13.
 5. “AHA Strahuvannya” [online] Strahova kompanIya “AHA Strahuvannya”: Available through: http://axa-ukraine.com/.
 6. ProvIdna [online] Strahova kompanIya “PROVIDNA”: Available through: http://www.providna.ua/.
 7. AlfaStrahuvannya [online] Strahova kompanIya “Alfa Strahuvannya”. Available through: https://alfaic.ua/.
 8. INGO UkraYina [online] Strahova kompanIya “INGO UkraYina”: Available through: http://www.ingo.ua/.
 9. ORANTA [online] Strahova kompanIya “ORANTA”: Available through: http://www.oranta.ua/ukr/main.php
 10. Pro kompaniyu [online] Strakhova kompaniya “VUSO”: Available through: http://vuso.ua/ua/ index.php?id=13318&show=49211.
 11. Cystema “FlyRe” [online] FlyRe: Available through: http://www.fly-re.com/node/180 (ukr).
 12. Zvit pro robotu Natsional’noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi zv”yazku ta informatsiyi za 2012 rotsi [online] Natsional’na komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi zv”yazku ta informatsiyi: Available through: http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2013_03/nkrzi-ua.pdf (ukr).
 13. Pro elektronni dokumenty ta elektronnyy dokumentoobih, Zakon Ukrayiny vid 22.05.2003 № 851-IV. Vidomost iVerkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – st. 8 [online] VerkhovnaRadaUkrayiny: Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
 14. Pro strahuvannja Zakon Ukrainy 7.03.1996 № 85/96 [online]. Verhovna Rada Ukrainy. Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85.
 15. Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – st. 981 [online] Verkhovna Rada Ukrayiny: Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/parao4553#o4553.

Download