T. Kryvoshlyk, PhD in Economics, Associate Professor Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv THE FEATURES OF RISK ASSESSMENT AT THE CONCLUSION OF THE INDIVIDUAL PROPERTY INSURANCE POLICIES

The article reveals the essence of risk assessment in contracting individual insurance as well as its place in underwriting business of the insurance company. It is stated that the mechanism of assessment in contracting certain individual property insurance is to include the following stages; identification of risks, selection of risks and quantitative risk assessment. At the stage of identifying risk in contracting individual property insurance it is suggested the following steps; identification of insurance objects and disclosure of all circumstances involving risk that are relevant to these objects and which will be considered in determining payment for insurance.

Keywords: risk assessment; individual property insurance; underwriting; risk selection; quantitative risk assessment.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/10

References
  1. 1. Akhvledyany, Yu.T., Arkhypova A.P., Amahlobely N.D., 2006. Strakhovanye: uchebnyk. Moskva: Yunyty-Dana p.511.
  2. Shumelda, Ya.P., 2006. Strakhuvannya: navchal’nyy posibnyk. Ternopil’: Dzhura, p. 296.
  3. Osadets’, S.S., Murashko, O.V., Furman, V.M., 2011. Strakhovyy menedzhment: pidruchnyk. Kiev: KNEU, p. 333.
  4. Osadec’, S.S., 2002. Strahuvannja : pidruch. Kiev: KNEU, p. 599.
  5. Yuldashev, R.T., 2005. Strakhovoy byznes: slovar’-spravochnyk. Moskva: Ankyl, p. 832.
  6. Osadets’, S.S., Artyukh, T.M., Hamankova, O.O., 2007. Strakhovi posluhy: pidruchnyk. Kiev: KNEU, p. 464.
  7. Pro vnesennya zmin v Zakon Ukrayiny “Pro strakhuvannya” 07.03.1996 # 85/96-VR. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). 1996, 18, st. 78 iz zminamy ta dopovnennyamy, [online]. Verkhovna Rada Ukrayiny: Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
  8. Pro zatverdzhennya Metodyky tovaroznavchoyi ekspertyzy ta otsinky kolisnykh transportnykh zasobiv. Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny Fond derzhavnoho mayna Ukrayiny. 24.11.2003, 142/5/2092. [online]. Verkhovna Rada Ukrayiny. Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03

Download