O. Lobova, PhD (Economic), assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv THE RISK INSURANCE EFFICIENCY OF BUSINESS ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

The necessity of business activity insurance in the agricultural sector is grounded in this article. Different types of agricultural risks are described. The principles, on which the efficiency of agricultural insurance is based, are determined. Such as: voluntary; the farmers interest; risk management; multivariate product line; promote farmers efficient; equal access to subsidies from farmers; balance; transparency and coordination of the subsidies transfer; creating a reliable and multi-level system of insurance coverage; binding institute of independent examination. The different ways to determine the effectiveness of insurance are considered.

Keywords: agricultural insurance; insurance efficiency; estimation of the insurance efficiency.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/14

References
  1. Mizhnarodna finansova korporatsiya: richna zvitnist’ v ahrarnomu sektori [online]. Available through: http://www1.ifc.org.
  2. Zaletov, O.M., 2002. Strakhovanye v Ukrayne. Kiev: MA “BeeZone”, 452 p.
  3. Hudz’, O.Ye., 2006. Strakhuvannya ahroryzykiv ta napryamy rozvytku ahrostrakhuvannya v Ukrayini. Ekonomika APK, 8, p. 72-76.
  4. Bazylevych, V.D., 2008. Strahuvannja : pidruch. Kiev: Znannja, p. 1019..
  5. Makarevych, L., 2006. Upravlenye predprynymatel’skymy ryskamy. Moskva: Delo y Servys, 448 p.
  6. Mashyna, N. I., 2003. Ekonomichnyy ryzyk ta metody yoho vymiryuvannya. Kiev: Tsentr navchal’noyi literatury, 215 p.
  7. Salyiga, S.Ya., Kostanyan, G.A., Vasilichev, D.V., 2000. Upravlenie effektivnostyu rabotyi hozyaystvuyuschih sub’ektov. Zaporozhe: ZGIA, 264 p.
  8. Mnykh, Ye.V., 2011. Ekonomichnyy analiz: Pidruchnyk. Kiev: Znannya, 630 p.

Download