О. Прокоф’єва, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

У статті досліджено світовий ринок перестрахування в період глобальної рецесії та визначено основних гравців даного ринку. Також проаналізовані основні показники та найбільші катастрофічні збитки за 2008-2012 роки. Проаналізована сума страхових премій, отриманих за останні п’ять років найбільшими перестраховими компаніями світу.

Ключові слова: перестрахування, глобальні перестрахові та перестрахові групи, капітал перестраховиків, страхова премія, природні катаклізми.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/15

References
  1. Shakhov, V.V., Akhvledyany, Yu.T., 2006. Strakhovanye: Uchebnyk. Moskva: YuNYTY-DANA, 511 p.
  2. Osnovnie problemi y perspektyvi rinka vkhodyashcheho zarubizhnoho perestrakhovanyya v 2013 hodu [online] Ofits. sayt – Available through: http://forinsurer.com/public/13/07/08/460
  3. Osadec’ S.S., 2002. Strahuvannja : pidruch. Kiev: KNEU, p. 599.
  4. Pro vnesennya zmin v Zakon Ukrayiny “Pro strakhuvannya” Zakon Ukrayiny vid 07.03.1996 # 85/96-VR Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – 1996. – N 18, st. 78 [online] Verkhovna Rada Ukrayiny: Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
  5. Perestrakhova hrupa Ameryky [online]. Available through: http://www.rgare.com/Pages/home.aspx
  6. Zvit za 2012 rik perestrakhovoyi hrupy Ameryky [online]. Available through: http://www.rgare.com/about/ Documents/RGA_2012_Annual_Report.pdf
  7. Shumelda, Ya.P., 2006. Strakhuvannya: Navchal’nyy posibnyk dlya studentiv ekonomichnykh spetsial’nostey. Ternopil’: Dzhura, 296 p.
  8. Shyman, M., 2007. Hlobalyzatsyya kak ystochnyk konkurentsyy, konflyktov y vozmozhnostey. Problemi teoryy y praktyky upravlenyya, #1, p. 53.

Завантажити