E. Prokofjeva, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv THE FEATURES OF THE WORLD REINSURANCE MARKET

In the article the worldwide reinsurance market during the global recession and the main players of the market. Also analyzed key indicators and the most devastating losses for 2008-2012. Analyzed the amount of premiums received in the last five years, major re insurers in the world.

Keywords: reinsurance, global reinsurance and reinsurance group, capital of reinsurers, insurance premium, natural disasters.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/15

References
  1. Shakhov, V.V., Akhvledyany, Yu.T., 2006. Strakhovanye: Uchebnyk. Moskva: YuNYTY-DANA, 511 p.
  2. Osnovnie problemi y perspektyvi rinka vkhodyashcheho zarubizhnoho perestrakhovanyya v 2013 hodu [online] Ofits. sayt – Available through: http://forinsurer.com/public/13/07/08/460
  3. Osadec’ S.S., 2002. Strahuvannja : pidruch. Kiev: KNEU, p. 599.
  4. Pro vnesennya zmin v Zakon Ukrayiny “Pro strakhuvannya” Zakon Ukrayiny vid 07.03.1996 # 85/96-VR Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – 1996. – N 18, st. 78 [online] Verkhovna Rada Ukrayiny: Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
  5. Perestrakhova hrupa Ameryky [online]. Available through: http://www.rgare.com/Pages/home.aspx
  6. Zvit za 2012 rik perestrakhovoyi hrupy Ameryky [online]. Available through: http://www.rgare.com/about/ Documents/RGA_2012_Annual_Report.pdf
  7. Shumelda, Ya.P., 2006. Strakhuvannya: Navchal’nyy posibnyk dlya studentiv ekonomichnykh spetsial’nostey. Ternopil’: Dzhura, 296 p.
  8. Shyman, M., 2007. Hlobalyzatsyya kak ystochnyk konkurentsyy, konflyktov y vozmozhnostey. Problemi teoryy y praktyky upravlenyya, #1, p. 53.

Download