A. Khemii PhD, Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv FINANCIAL STABILITY OF THE UKRAINE NATIONAL SYSTEM OF PENSION INSURANCE

The system of pension insurance is a combination of created by the state legal, economic and organizational institutions and norms, providing financial support to citizens in the form of pensions. In the article analyzing the demographic situation and the condition of pension payments in the country today. In the terms of economic and social reforms, the level of financial stability the pension system is low. Therefore important is the analysis and exploring new methods to ensure financial stability of the Ukraine national system of pension insurance. The main institution of the national pension insurance is the National Pension Fund of Ukraine.

Keywords: pension insurance; national system of pension insurance; pension system; the Pension Fund of Ukraine; financial stability.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/17

References
  1. Bazylevych, V.D., Filonyuk, O.F., Bazylevych, K.S., Pikus, R.V., 2008. Strakhuvannya: Pidruchnyk. Kiev: Znannya,1019 p.
  2. Zvit Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Available through: : http://www.ukrstat.gov.ua
  3. Zvit ta prohnozni dani instytutu demohrafiyi i sotsial’nykh doslidzhen’ imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny. Available through: http://www.idss.org.ua.
  4. Pro zahal’noobov’yazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya, Zakon Ukrayiny vid 09.07.2003 No.1058-IV, Verkhovna Rada Ukrayiny Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
  5. Pro derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2014 rik, Zakon Ukrayiny vid 16.01.2014 No.719-VII, Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18.
  6. Ofitsiynyy sayt Pensiynoho Fondu Ukrayiny. Available through: http://www.pfu.gov.ua
  7. Zvity ministerstva sotsial’noyi polityky Ukrayiny. Available through: http://mlsp.gov.ua
  8. Komitet z ekonomichnykh reform pry Prezydentovi Ukrayiny. Prohrama ekonomichnykh reform na 2010-2014 roky Zamozhne suspil’stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava. Available through: http://www.president.gov.ua

Download