S. Bychkova, Doctor of Sciences (Economics), Professor State University of Management, Russia EDUCATIONAL POTENTIAL OF DEVELOPMENT: INTERNATIONAL COMPARISONS ON THE BASIS OF STATISTICAL INDICATORS

Using information WEF, UNDP, OECD investigated differences in the characteristics of education as a factor of competitiveness and level of development of countries, formed the group of OECD countries and their partners, significantly differ in indicators of education, studied Russian position among OECD countries and BRICS, formulated conclusions about ways of improving the educational potential of the country

Keywords: Global Competitiveness Index, mean years of schooling, expected years of schooling, the quality of education, level of education, professional education.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/1

References
  1. Agranovych M.L. Rossyjskoe obrazovanye v kontekste mezhdunarodnіh yndykatorov, 2009. Analytycheskyj doklad / M.L. Agranovych, G.S. Kovaleva, K.N. Polyvanova, A.V. Fateeva – M.: YF “Sentjabr'”, 2009. – 108 s.
  2. Bіchkova S.G. Regyonal’nіe razlychyja v urovne socyal’no – еkonomycheskogo razvytyja: vozmozhnosty statystycheskogo yzmerenyja / Ynnovacyonnoe razvytye еkonomyky Rossyy: regyonal’noe raznoobrazye: Shestaja mezhdunarodnaja nauchnaja konferencyja; Moskva, MGU ymeny M.V. Lomonosova, еkonomycheskyj fakul’tet; 17 – 19 aprelja 2013 g.: Sbornyk statej. Tom 1/ Pod red. A.A. Auzana, V.P. Kolesova.
  3. Doklad o razvytyy chelovecheskogo potencyala 2013. N’ju – Jork, PROON, 2013.
  4. The Global Competitiveness Report. 2013–2014 World Economic Forum. Geneva.
  5. E – Government Survey 2012. UN DASA, 2012/.
  6. Human Development Report 2011. 7. World economic forum, available at: http://www.weforum.org/gitr.
  7. OECD Better Life Index, available at: http://www.oecdbetterlifeindex.org/.

Download

  • pdf 157_6-11
    File size: 791 kB Downloads: 349