V. Babirad-Lazunin, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv METHODOLOGICAL BASES OF CUSTOMS VIOLATIONS STATISTICS

This paper elucidates current position of customs statistics of Ukraine. The stages of customs statistics development are highlighted.The role and place of customs statistics in the system of statistical sciences are signed out. Recommendations regarding separation statistics of smuggling and customs violations, as a new branch specialized in customs statistics are provided.

Keywords: statistics, customs statistics, customs, smuggling, smuggling statistics, customs offenses.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/2

References
 1. Mytna sprava. U 3 t. T. 1: Navch. posib. – Kurs lekcij / Za red. Vojceshhuka A.D. – K.: Vyd-vo TOV “VD “Manufaktura”, 2006. – 412 s.
 2. Navroc’ka N.G. Margarytina O.B. Mytna statystyka dlja jurystiv ta ekonomistiv: navchal’nyj posibnyk / N.G. Navroc’ka, O.B. Margarytina – Dnipropetrovs’k: AMSU, 2006. – 145 s.
 3. Babirad-Lazunin V. Development of the customs statistics in Ukraine: historical aspects / V. Babirad-Lazunin // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014 – № 152. – Р. 11-16.
 4. Mytnyj kodeks Ukrai’ny vid 13.04.2012 r. № 4652-VI [Elektronnyj resurs] // Baza “Zakonodavstvo Ukai’ny”. – Elektron. dani. – 2012. № 92-IV. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92-15.
 5. Osnovy mytnoi’ spravy v Ukrai’ni: Navch. posib. / za red. O-75 P.V. Pashka. – K.: Znannja, 2004. – 732 s.
 6. Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05.04.2001 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. № 25-26. – St. 131.
 7. Kravchenko P.A. Statystyka mytnyh pravoporushen’ jak novyj vyd mytnoi’ statystyky v Ukrai’ni / P.A. Kravchenko // Mytna sprava: naukovo-analitychnyj zhurnal z pytan’ mytnoi’ spravy ta zovnishn’oekonomichnoi’ dijal’nosti; fahove vydannja. – 2010. – 2. – S. 57-64.
 8. Akimov A.E. Statistika tamozhennyh pravonarushenij: uchebno-metodicheskoe posobie / A.E. Akimov, Ju.M. Petrov, L.M. Skuchalina. – M.: RIO RTA, 1999. – 72 s.

Download

 • pdf 157_11-17
  File size: 700 kB Downloads: 1114