В. Бабірад-Лазунін, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

В статті визначено роль та місце митної статистики в системі статистичних наук. Виділено етапи розвитку митної статистики. Надано рекомендації стосовно виокремлення статистики контрабанди та митних правопорушень, як нової гілки в спеціалізованій митній статистиці.

Ключові слова: статистика, митна статистика, митна справа, контрабанда, статистика контрабанди, митні правопорушення.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/2

References
  1. Mytna sprava. U 3 t. T. 1: Navch. posib. – Kurs lekcij / Za red. Vojceshhuka A.D. – K.: Vyd-vo TOV “VD “Manufaktura”, 2006. – 412 s.
  2. Navroc’ka N.G. Margarytina O.B. Mytna statystyka dlja jurystiv ta ekonomistiv: navchal’nyj posibnyk / N.G. Navroc’ka, O.B. Margarytina – Dnipropetrovs’k: AMSU, 2006. – 145 s.
  3. Babirad-Lazunin V. Development of the customs statistics in Ukraine: historical aspects / V. Babirad-Lazunin // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014 – № 152. – Р. 11-16.
  4. Mytnyj kodeks Ukrai’ny vid 13.04.2012 r. № 4652-VI [Elektronnyj resurs] // Baza “Zakonodavstvo Ukai’ny”. – Elektron. dani. – 2012. № 92-IV. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92-15.
  5. Osnovy mytnoi’ spravy v Ukrai’ni: Navch. posib. / za red. O-75 P.V. Pashka. – K.: Znannja, 2004. – 732 s.
  6. Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05.04.2001 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. № 25-26. – St. 131.
  7. Kravchenko P.A. Statystyka mytnyh pravoporushen’ jak novyj vyd mytnoi’ statystyky v Ukrai’ni / P.A. Kravchenko // Mytna sprava: naukovo-analitychnyj zhurnal z pytan’ mytnoi’ spravy ta zovnishn’oekonomichnoi’ dijal’nosti; fahove vydannja. – 2010. – 2. – S. 57-64.
  8. Akimov A.E. Statistika tamozhennyh pravonarushenij: uchebno-metodicheskoe posobie / A.E. Akimov, Ju.M. Petrov, L.M. Skuchalina. – M.: RIO RTA, 1999. – 72 s.

Завантажити