V. Gordiyenko, PhD in Economics, Associate Professor, O. Grygorash, PhD Student Dnepropetrovsk State Finance Academy, Dnepropetrovsk THE ASSESSMENT OF TARGETED PROGRAMS EFFECTIVENESS USING ECONOMIC – MATHEMATICAL METHODS

The article under consideration deals with theoretical aspects of the application of program-target methods for budget programs formation. The main drawbacks of the current programs are shown. The efficiency of the Program for small businesses is assessed with economical mathematical methods. An effective mechanism for analyzing the effectiveness of the programs is provided. Reasonable ways of improving the system of programs formation are offered.

Keywords: program-target method, the target program, performance indicators, economic – mathematical methods.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/5

References
 1. Budzetnyy kodeks Ukrayiny vid 04.08.2010 p. № 143, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny “ProDerzhavniy budget na 2005 rik”. Zakon Ukrayiny vid 25.03.2005 р. № 2505-IV, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2505-15.
 3. Pro zatverdzhennya osnovnyh pidhodiv do zaprovadzhennya programno-tsilyovjgo metodu skladannya ta vykonannya mistsevyh budgetiv. Nakaz Ministerstva Finansiv vid 02.08.2010 р. № 805, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=289413&cat_id=288202.
 4. Pro rezuktatyvni pokaznyky budgetnoyi program. Nakaz Ministerstva Finansiv vid 10.12.2010 р. № 1536, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10.
 5. Gordijenko V.O. Udoskonalennja systemy upravlinnja miscevymy bjudzhetamy za dopomogoju PCM na prykladi m. Dnipropetrovs’ka / V.O. Gordijenko // Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky: Nauk.–teoret. zhurnal. – Dnipropetrovs’k: DDFA. – 2010. – № 1 (23). – S. 134 – 139.
 6. Pleskach V.L. Suchasni pidhody shhodo finansovogo reguljuvannja mehanizmu realizacii’ cil’ovyh program / V.L. Pleskach, Ju.G. Zheljabovskyj // Finansy Ukrai’ny – 2009. – № 1.- S. 58-73.
 7. Chugunov I.Ja. Rozvytok programno-cil’ovogo metodu planuvannja bjudzhetu / I.Ja. Chugunov, I.V. Zapatrina // Finansy Ukrai’ny. – 2008. – № 5.- S. 3-14.
 8. Chugunov I.Ja. Instrukcijna arhitektonika bjudzhetnoi’ systemy / I.Ja. Chugunov // Finansy Ukrai’ny. – 2008. – № 11. – S. 3-11.
 9. Programa rozvytku malogo pidpryjemnyctva u Dnipropetrovs’kij oblasti na 2011–2012 roky: [zatverdzheno rishennjam oblasnoi’ rady vid 30 grudnja 2010 roku № 47-4/VI] [Elektronnyj resurs] // Dnipropetrovs’ka oblasna rada: [sajt]. – Rezhym dostupu: http://www.oblrada.dp.ua/region-programmes
 10. Statystychnyj shhorichnyk Dnipropetrovs’koi’ oblasti za 2011 rik: [statystychnyj zbirnyk] / [Za redakcijeju O.M. Shpyl’ovoi’]. – m. Dnipropetrovs’k. – 2012. – 531 s.
 11. Avtomaticheskij raschet U-kriterija Manna-Uitni [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.psycholok.ru/statistics/mann-whitney.

Download