O. Evseenko, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv STATISTICAL EVALUATION OF THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON SOCIO-DEMOGRAPHICS OF THE COUNTRY

In theory made a case the necessity of modeling economic and demographic indicators. The influences of economic, social and environmental indicators on social and demographic factors of development country are researeched. Given statistical evaluation of relationships based on correlation and regression analysis method.

Keywords: modeling, correlation and regression method, gross value added, the level of unemployment, the level of environmental pollution, labor migration, population growth.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/8

References
 1. Druga hvylja svitovoi’ kryzy vzhe v Ukrai’ni. P’jat’ oznak. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://news.fmance.Ua/ua/toplist/~/2/2/258028.
 2. Dubrov A.M. Mnogomernіe statystycheskye metodі: Uchebnyk / A.M. Dubrov, V.S. Mhytarjan, L.Y. Troshyn – M.: Fynansі y statystyka, 1998. – 147 s.
 3. Jerina A.M. Statystyka modeljuvannja ta prognozuvannja: Navch. posibnyk. / A.M. Jerina– K.: KNEU, 2001. – 170 s.
 4. Efektyvne upravlinnja trudovoju migracijeju 2012. [Elektronnyj resurs] // European Union. Extarnal action: [sajt]. – Rezhym dostupu http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_05_31_2_uk.htm.
 5. Kryza i vitchyznjanyj rynok praci. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://ulo-socium.com/ntervju-/50-2009-12- 09-17-54-42/1610-2010-04-21-12-41-45.
 6. Ministerstvo praci ta social’noi’ polityky Ukrai’ny. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mlsp.kmu.gov.ua/control/uk/index.
 7. Nerivnist’ v Ukrai’ni: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu /Za red. E.M. Libanovoi’ – K.: Instytut demografii’ ta social’nyh doslidzhen’ imeni M.V. Ptuhy NAN Ukrai’ny, 2012. – 404 s.
 8. Ruzavyn G.Y. Metodologyja nauchnogo yssledovanyja: Ucheb. posobye dlja vuzov / G.Y. Ruzavyn – M.: JunytyDANA, 1999. – 317 s.
 9. Social’no-ekonomichne stanovyshhe Ukrai’ny za 2012 rik. [Elektronnyj resurs] // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny: [sajt]. – Rezhym dostupu: .
 10. Soshnykova L.A. Mnogomernыj statystycheskyj analyz v эkonomyke: [Ucheb. posobye dlja vuzov] / L.A. Soshnykova, V.N. Tamashevych, G. Uebe, M. Shefer – M.: JuNYTY-DANA, 1999. – 598 s.
 11. Statystycheskoe modelyrovanye y prognozyrovanye: [Ucheb. Posobye] / Pod red. A.G. Granberga. – M.: Fynansі y statystyka, 1990. – 383 s.
 12. Statystychnyj shhorichnyk Ukrai’ny za 2012 rik. / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny / Za red. Osaulenka O.G. – K.: TOV “Avgust Trejd”, 2013. – 560 s.
 13. Trudova migracija. [Elektronnyj resurs] // RBK-Ukrai’na: [sajt]. – Rezhym dostupu http://www.rbc.ua/ukr/ news/economic/trudovye-migranty-uvelichili-v-i-polugodii-2013. 14. Z-Ukrai’na – statystyka, analityka, ekonomika [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zet.in.ua/.

Download