O. Ivanenko, PhD in Economics, Assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv STATISTICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS CREDIT UNIONS’ ACTIVITIES BY REGIONS

According to the research results efficiency of the credit unions management is assesed on the basis of the indices analysis, which characterize the effect of the credit union activities and compliance of the functioning this non-commercial organization with the purposes of its statutory activity.

Keywords: credit unions, consumer credit, natural resources and economic efficiency, social efficiency, management efficiency, profitability of consumer credit.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/9

References
  1. Bazylevych V. D. Cinni papery: pidruchnyk / [Bazylevych V.D., Shelud’ko V.M., Kovtun N.V. ta in.]; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannya, 2011. – 1094 р.
  2. Butenko O.I. Orhanizaciya upravlinnya ta rehulyuvannya finansovo – kredytnyx system u perexidnyx ekonomikax: dys. … kand. ekon. nauk: 08.02.03 / Butenko Oleksandr Ivanovych. – 2006. – 212 р.
  3. Vasyl’chenko Z.M. Modelyuvannya obsyahu aktyviv u bankivs’komu menedzhmenti / Z.M. Vasyl’chenko, I.P. Vasyl’chenko // Bankivs’ka sprava. – 2007. – № 5. – Р.18–27.
  4. Kredytni spilky v Ukrayini: osnovni zasady diyal’nosti: [Navch. Posib.] V 2 – x kn. / Za red. A.Ya. Olenchyka. – K.: UIRFR, knyha persha – 652 р.
  5. Kredytni spilky v Ukrayini: kurs lekcij / uklad. B.A. Dadashev, O.I. Hrycenko; Derzhavnyj vyshhyj navchal’nyj zaklad “Ukrayins’ka akademiya bankivs’koyi spravy Nacional’noho banku Ukrayiny”. – Sumy : DVNZ “UABS NBU”, 2009. – 54 р.
  6. Lavrushyn O.Y. Bankovskyj menedzhment: ucheb. dlja st. vuzov, obuch. po эkon. spec. / O.Y. Lavrushyn. – M. : KnoRus, 2009. – 560 s.
  7. Prymostka L. O. Bankivs’ki ryzyky: teoriya ta praktyka upravlinnya: Monohrafiya / L. O. Prymostka., O.V. Lysenok, O.O. Chub, H.T. Karcheva, V.O. Cheremys, M.I. Dyba, M.I. Zubok, A.V. Nikitin, L.V. Konopats’ka. – K.: KNEU, 2008. 456 р.

Download