N. Lutchyn, PhD in Economics, Associate Professor Ivan Franko National University оf Lviv, Lviv STRUCTURAL DISPARITIES NATIONAL AND REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

This paper discusses the basic economic disparities both at the state and regional level. The article reviews conceptual approaches to the formation of an effective structure of economy of Ukraine and Lviv region Realizable comparing of structures of economy of Ukraine and Poland to the purpose of determination of the most optimum structure of economy of Ukraine, taking into account the prospects of development of country The structure of industry of Lviv region is analysed. Forecast the structure of industry with the help of Markov chains. Author substantiated the need and principles of creation the information support in the regions of Ukraine. It is needed for estimation disproportions of economic structure and conduct of relevant regional policy. Considering the international experience, proposed the optimal structure of economy of Lviv region at this stage of development.

Keywords: structural imbalances of the economy, structural changes, optimization of the structure of the economy.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/11

References
  1. Didych O. – H.O. Sutnist’ ponyattya ta metodolohiya doslidzhennya strukturnykh zrushen’ v ekonomitsi / O.–H.O. Didych // Problemy rozvytku zovnishn’oekonomichnykh zv\yazkiv i zaluchennya inozemnykh investytsiy: rehional’nyy aspekt: Zb. nauk. prats’. Donets’k : DonNU. – 2007. – S. 1732 –1740.
  2. Ekonomichna kryza v Ukrayini: vymiry, ryzyky, perspektyvy / Zhalilo Ya.A., Babanin O.S., Belins’ka Ya.V. ta in. / za zah. red. Ya. A. Zhalila. – K.: NISD, 2009. – 142 s.
  3. Zhalilo Ya.A. Ekonomichna stratehiya derzhavy: teoriya, metodolohiya, praktyka / Ya.A. Zhalilo. – K.: NISD, 2003.
  4. Kuzubov M.V. Otsinka strukturnykh zrushen’ v ekonomitsi Ukrayiny ta yikh optymizatsiya / M.V. Kuzubov, N.L. Ovander // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2010. – № 9 (111). – S. 66 – 75.
  5. Ofitsiynyy sayt Holovnoho upravlinnya statystyky Pol’shchi [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.stat.gov.pl.
  6. Ofitsiynyy sayt Holovnoho upravlinnya statystyky u L’vivs’kiy oblasti[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.lv/ukrstat.gov.ua.
  7. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.
  8. Cherevko O.V. Upravlinnya sotsial’no – ekonomichnym rozvytkom rehionu na stratehichnykh zasadakh / O.V. Cherevko // Ekonomika ta derzhava. – 2006. – № 9. – S. 57 – 59.
  9. Rozhdjestvens’ka L.G. Statystyka rynku tovariv i poslug:Navch.posib./ L.G. Rozhdjestvens’ka – K.:KNEU,2005. – 419 s.
  10. Chernyak V.I.Strukturni dysproportsiyi hlobal’noyi ekonomiky na suchasnomu etapi rozvytku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www. rusnauka.com.

Download