M. Potapova, PhD In Economics, Associate Professor National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv STATISTICAL LITERACY: EXCESSIVE REQUIREMENT OR TODAY’S NECESSITY

The purpose of this paper is to investigate the concept of literacy of population and the evolution of literacy according to the requirements of nowadays. The approaches of scientists to multifaceted literacy of population and its necessity are considered. Special attention is paid to statistical literacy of population and its necessity in the life of every modern person.

Keywords: literacy, information literacy, statistical literacy.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/17

References
 1. BSЕ Bol’shaja Sovetskaja Еncyklopedyja // v 30 tomah / Gl. red. A.N. Prohorov.- 3-e yzd.- M.: Sovetskaja эncyklopedyja. – 1972. – T.7. – S. 245-246.
 2. Gendyna N.Y. Ynformacyonnaja kul’tura v ynformacyonnom obshhestve: vzgljad yz Rossyy [Elektronnyj resurs] / N.Y. Gendyna // NYY ynformacyonnыh tehnologyj socyal’noj sferы Kemerovskogo gosudarstvennogo unyversyteta kul’turы y yskusstv. – Rezhym dostupu: http://confifap.cpic.ru/upload/conf2005/reports/doklad_604.doc.
 3. Tavokyn E.P. Ynformacyja kak nauchnaja kategoryja / E.P. Tavokyn // Socyologycheskye yssledovanyja. – 2006. – № 11. – S.3-10.
 4. Barabash S. Informacijna gramotnist’ korystuvacha jak bazova umova efektyvnogo vykorystannja informacii’ / S. Barabash // Poklykannja universytetu: Zb. nauk. pr. / Vidp.red. O. Gomilko. – K.: RIA “JaNKO”; “VESELKA”, 2005. – S.154-158.
 5. Girich V. Ot informacionnoj gramotnosti cherez informacionnuju kompetentnost’ k informacionnoj kul’ture / V. Girich // Socіal’nі vimіri suspіl’stva. – Vip. 10. – K.: Іnstitut socіologії NAN Ukraїni, 2007. – S.338-349.
 6. Grama N.G. Ekonomichna gramotnist’ jak zasib socializacii’ osobystosti: problemy, teorija, praktyka / N.G. Grama // Naukovyj visnyk Pivdennoukrai’ns’kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im. K.D. Ushyns’kogo: Zb.nauk.pr. – Vyp.8-9. – Odesa, 1999. – S.189-192.
 7. Romanova S.M. Sociotehnichna gramotnist’ jak vazhlyvyj komponent profesijnoi’ pidgotovky u navchal’nyh zakladah SShA / S.M. Romanova // Naukovo-metodychne zabezpechennja dijal’nosti suchasnoi’ profesijnoi’ shkoly / Materialy mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’. – L’viv, 11-14 travnja 1994 r. – Ch.1. – K., 1994. – S.112-113.
 8. Muzhykova I.M. Obrazotvorcha gramotnist’ jak zasib formuvannja hudozhn’oi’ kul’tury osobystosti / I.M. Muzhykova // Problemy zagal’noi’ i profesijnoi’ pedagogiky: Zbirnyk naukovyh prac’ // Problemy suchasnogo mystectva i kul’tury. – Harkiv: Knyzh.vydavn. “Karavela”, 2000. – S.172-178.
 9. Makarenko L.L. Komp’juterna gramotnist’ jak neobhidnyj komponent suchasnoi’ osvity / L.L. Makarenko // Nauka i suchasnist’. Zbirnyk naukovyh prac’ Nacional’nogo pedagogichnogo universytetu imeni M.P.Dragomanova. – K.: Logos, 2003. – T.XXXVI. – S.76-82.
 10. Komendantov V.F. Ekologichna gramotnist’: pogljad kriz’ pryzmu IKT / V.F. Komendantov // New Information Technologies in Education for All: e-education. – Zb.prac’ III Mizhnarodnoi’ konferencii’ “Novi informacijni tehnologii’ v osviti dlja vsih: systema elektronnoi’ osvity”. – 1-3 zhovtnja 2008 r. – K.:” Akademperiodyka”. – S. 451-454.
 11. Finansova gramotnist’: navch.posibnyk / avt.kol.; za red. d-ra ekon.nauk, prof. T.S. Smovzhenko. – Vyd.2-ge, vypr. i dopov. – K., 2012. – 311 s.
 12. Surinov A.E. Povyshenie statisticheskoj gramotnosti: opyt rossijskoj statistiki [Elektronnij resurs] / A. Surinov // Novaja jekonomicheskaja associacija. – Rezhim dostupu: www.econorus.org/c2013/files/usoh.doc?PHPSESSID.
 13. Shokamanov Ju.K. Ob usilenii statisticheskoj sostavljajushhej pri podgotovke jekonomicheskih kadrov [Elektronnij resurs] / Ju.Shokamanov // Akademija jekonomiki i upravlenija – Evrazijskij institut rynka. Rezhim dostupu: http://www.eurazir.kz/e-book/articles/.
 14. Statystychne zabezpechennja upravlinnja ekonomikoju: prykladna statystyka: Navch.posibnyk / A.V. Golovach, V.B. Zahozhaj, N.A. Golovach; Kyi’v.nac.ekon.un-t. – K.: KNEU, 2005. – 333 s.
 15. A Guide to Improving Statistical Literacy [Електронний ресурс] // United Nations Economic Commission for Europe/. Ре- жим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/Making_Data_Meaningful_Part_4_for_Web.pdf.

Download