S.Shybirina, PhD in Economics, Assistant of Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv CONSTRUCTION OF MULTIVARIATE EVALUATION OF RESIDENTIAL PROPERTIES PRIMARY MARKET OFFER

In the article by indicators of the market potential, namely the construction and investment activity, the methodical and practical aspects of construction multivariate evaluation of residential properties primary market offer was discussed and held typological grouping of the regions.

Keywords: potential of the residential properties primary market, investment activity, building activity, integral evaluation, typological grouping.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/20

References
  1. Kovtun N.V. Statystychne ocinjuvannja zbalansovanosti regional’nyh rynkiv neruhomosti / N.V. Kovtun, S.O. Shybirina // Prykladna statystyka: problemy teorii’ ta praktyky : zb. nauk. pr. (Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai’ny, DASOU). – 2012. – № 5. – S. 339–346.
  2. Kovtun N.V. Statystychne ocinjuvannja zbalansovanosti pokaznykiv rozvytku rynku neruhomosti / N.V. Kovtun, S.O. Shybirina // Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Serija “Ekonomika”. – 2013. – № 134. – S. 37 – 41.
  3. Kovtun N.V. Pryorytetni galuzi ekonomiky: pidhody do vyznachennja ta ocinka dlja ekonomiky Ukrai’ny / N.V. Kovtun, A.I. Gnatjuk // Teoretychni ta prykladni pytannja ekonomiky: Zbirnyk naukovyh prac’. – 2011. – № 4. – S. 58 – 63.
  4. Kornylo I.M. Stanovlennja i rozvytok regional’nyh rynkiv neruhomosti / I.M. Kornylo // Ekonomika i upravlinnja. – 2006. – № 6. – S. 25 – 28.
  5. Statystychnyj zbirnyk “Zhytlove budivnyctvo v Ukrai’ni u 2000 – 2009 rr.” – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny, 2010. – 91 s.
  6. Statystychnyj zbirnyk “Zhytlove budivnyctvo v Ukrai’ni u 2005 – 2011 rr.”. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny, 2012. – 102 s.
  7. Statystychnyj zbirnyk “Valovyj regional’nyj produkt za 2001 – 2009 roky” / Za red. I.M. Nikitinoi. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny, 2011. – 155 s.
  8. Statystychnyj zbirnyk “Valovyj regional’nyj produkt za 2011 rik” / Za red. I.M. Nikitinoi. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny, 2013. – 167 s.

Download