G. Fyliuk, Doctor of Economics, Professor, D. Sytenko, economist Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv CAUSES OF CRISIS SITUATION IN UKRAINE SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES AND THEIR SOLUTIONS

Current state and major trends of functioning of the sugar industry enterprises in Ukraine are characterized. The industry’s place in the structure of social production in Ukraine is highlighted. The dynamics of the number of operating sugar factories and dynamics of production and consumption of sugar in Ukraine during recent years are displayed. The performance of the sugar factories is analyzed. Forecasted assessment of the of PEST- factors on the development of the sugar industry is shown. The basic entry barriers to the industry for new players are indicated. The description of major players in the sugar market is made. Level of concentration of sugar market in Ukraine is calculated and conclusions about its dynamics are made. Factors of crisis state of sugar industry enterprises in Ukraine are determined. Suggestions on implementation of priority measures aimed at improving the efficiency of industry’s management in order to drive the enterprises out of the crisis are formulated.

Keywords: sugar industry, market concentration, agricultural holdings, entry barriers, factors of crisis.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/1

References
 1. Jemcev V.I. Monitoryng stanu ta rozvytku konkurentospromozhnosti pidpryjemstv cukroburjakovogo kompleksu Ukrai’ny Elektronnyj resurs] / I. V. Jemcev // Эlektronnыj ynstytucyonal’nыj repozytoryj. Pryazovskogo gosudarstvennogo tehnycheskogo unyversytet. – Rezhym dostupu: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1493
 2. Rynok cukru Ukrai’ny. Lypen’ 2013 / [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://ukrselko.com/uploads/ media/Sugar_jul_2013.pdf
 3. Rыnok sahara Ukraynы 2013 [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://latifundist.com/infographics
 4. Cukrovyj prognoz / [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://ukrselko.com/uploads/media/Sugar_jul_2013.pdf
 5. Top proyzvodytelej sahara v Ukrayne 2013 [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://latifundist.com/rating/top- 10-proizvoditeley-sahara-v-ukraine
 6. Analiz roboty cukrovyh zavodiv galuzi pry pererobci cukrovyh burjakiv urozhaju 2013 roku stanom na 1 ljutogo 2014 roku/ Informacijnyj bjuleten’ “Visnyk cukrovykiv Ukrai’ny”. – Rezhym dostupu: http://sugar-journal.com.ua/custom/ files/zmist/3.pdf
 7. Kernel prodaet svoy saharnыe aktyvы / [Elektronnyj resurs] / Oficijnyj sajt kompanii’ ProAgro. – Rezhym dostupu: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/4081263.html
 8. Krachenko I.J. Ocinka mozhlyvosti vykorystannja cukrozaminnykiv ta pidsolodzhuvachiv u harchovij promyslovosti // Programa i materialy Vseukrai’ns’koi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ “Aktual’ni problemy ekonomichnogo ta social’nogo rozvytku pidpryjemstv harchovoi’ promyslovosti”, 24 – 25 kvitnja 2014 r. – K.: NUHT, 2014r. – 230 s.
 9. Vyrobnyctvo biogazu/ Oficijnyj sajt kompanii’ agropromholdyng “Astarta-Kyi’v” //Rezhym dostupu: http://www.astartakiev.com/ua/slaider-na-glavnoi/novi-proekti.htm
 10. Dlja povыshenyja эffektyvnosty proyzvodstva sahara neobhodymo vlozhyt’ $5–7 mln v odyn zavod [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://latifundist.com/novosti/19376-dlya-povysheniya-effektivnosti-proizvodstva-saharaneobhodimo-vlozhit-57-mln-v-odin-zavod
 11. Ochenash V.A. Efektyvnist’ vyrobnyctva cukrovyh burjakiv ta cukru v Ukrai’ni / [Elektronnyj resurs] / Elektronne naukove fahove vydannja “Efektyvna ekonomika” – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1535
 12. Homichak L. M. Osnovni pryncypy kompleksnoi’ tehnologii’ pererobky cukrovyh burjakiv na cukor ta biopalyva [Elektronnyj resurs] / M.L. Homichak // Shljahy dyversyfikacii’ vyrobnyctva produkcii’ na cukrovyh zavodah Ukrai’ny: materialy Mizhnarodnoi’ naukovo-tehnichnoi’ konferencii’. – Rezhym dostupu: http://www.sugarconf.com/ custom/files/ua_2013_03/78-83.pdf

Download

 • pdf 158_6-11
  File size: 736 kB Downloads: 1164