Т. Litvinenko, PhD in Economics, Assosiate Professor Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv STABILITY OF ENTERPRISE AS ITS COMPLEX DESCRIPTION

The high proportion of short-term interdependence, the presence of contradictions between the elements of the financial balance between liquidity and profitability, liquidity and financial stability, risk and financial stability. The solution to these problems lies in the many planes of both theoretical and practical terms, we believe deepen scientific understanding of the nature of the stability of the company is one of them.

Keywords: stability of enterprise; property of enterprise; form of display of stability.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/6

References
  1. Alekseenko N.V. Ustojchivoe razvitie predprijatija kak faktor jekonomicheskogo rosta // Ekonomіka і organіzacіja upravlіnnja: zb. nauk. pr. – Vip. № 3 / pіd. zag. red. P.V. Єgorova. – Donec’k: DonNU, Kashtan, 2008. – S. 59-65.
  2. Pryymak I.I. Stratehichnyy analiz finansovoyi stiykosti pidpryyemstva // Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi: problemy teoriyi ta praktyky. – 2012 – # 3(19) – S.55 – 68.
  3. Sharnykov A.V. Kontseptsyya dynamycheskykh sposobnostey kak osnova ustoychyvosty konkurentnыkh preymushchestv orhanyzatsyy v uslovyyakh nestabyl’nosty vneshney sredы // Byznes. Obrazovanye. Pravo. Vestnyk Volhohrads’koho ynstytuta byznesa – 2012 – # 4 (21) – s. 185.
  4. Kostirko L.A. Dіagnostika potencіalu fіnansovo-ekonomіchnoї stіjkostі pіdpriєmstva: Monografіja. – 2-ge vid., pererob. і dop. – H.: Faktor, 2008. – s. 21-36.
  5. Monastirs’kij G. L. Teorіja organіzacії [Tekst] : navch. posіbnik / G. L. Monastirs’kij. – K. : Znannja, 2008. – 319 s.) 6. Meskon M.Kh., Al’bert M., Khedoury F. Osnovы menedzhmenta: Per. s anhl. – Delo, 1997. – s. 31-32

Download