O. Miroshnychenko, PhD in statistics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv FINANCIAL LEASING AS AN INVESTMENT INSTRUMENT OF FIXED ASSETS RENOVATION OF DOMESTIC ENTERPRISES

The main characteristics of the financial leasing using as an investment instrument for fixed assets renovation of domestic enterprises have been considered. The advantages of financial leasing and the need to use in order to update the fixed assets, especially in the lack of financial resources for the purchasing of new machinery and equipment, have been determined.

Keywords: leasing; financial leasing; fixed assets; lease agreement; accumulated depreciation.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/9

References
 1. Habel B.R. Rozvytok finansovoho lizynhu Ukrainy v rozrizi spilnoho yevropeiskoho rynku [Tekst] / B.R. Hrabel // Suchasni tendentsii finansovoho rynku 2013 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://libfor.com/index.php?newsid=1923
 2. Goremykin V.А. Lizing. Prakticheskoe uchebno-spravochnoe posobie [Tekst] / V.А. Goremykin. – M.: INFRА-M, 1997. – 384 s.
 3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 16.01.2003 r. № 436-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 4. Hryshchenko O. Finansovyi lizynh: istoriia, suchasnist ta perspektyvy rozvytku [Tekst] / O. Hryshchenko // Yurydychnyi zhurnal. – 2006. – №3. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.justinian.com.ua/print.php?id=2192
 5. Zakhozhai K.V., Liashanov A.O. Finansovyi lizynh yak forma zaluchennia investytsiinykh resursiv pidpryiemstva / K.V. Zakhozhai, A.O. Liashanov // Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury. – 2011. – Vyp. 32. – S. 83-88.
 6. Konventsiia UNIDRUA pro mizhnarodnyi finansovyi lizynh [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_263
 7. Miroshnychenko O.Iu. Finansovyi lizynh yak investytsiinyi instrument onovlennia osnovnoho kapitalu pidpryiemstv [Tekst] / O.Iu. Miroshnychenko // Finansy instytutsiinykh sektoriv ekonomiky Ukrainy: stan, tendentsii rozvytku, praktyka reformuvannia: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. – K.: NDS “Tsentr ekonomichnykh doslidzhen”, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, 2014. – S. 27-28. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.econom.univ.kiev.ua/ 2014.
 8. Nakonechnyi B.V. Perevahy ta nedoliky lizynhu porivniano z inshymy vydamy investytsiinoi diialnosti [Tekst] / B.V. Nakonechnyi // Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku: zbirnyk naukovykh prats. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012. – S. 262 – 270.
 9. Naiavnist i stan osnovnykh zasobiv za 2011 rik, 2012 rik [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/
 10. Pidsumky diialnosti lizynhodavtsiv za 2012 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uul.com.ua/ files/Q4_2012_ukr.pdf.
 11. Pidsumky diialnosti finansovykh kompanii, lombardiv ta yurydychnykh osib (lizynhodavtsiv) za 2012rik [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/fk_2012-1.pd
 12. Pidsumky diialnosti finansovykh kompanii, lombardiv ta yurydychnykh osib (lizynhodavtsiv) za 2010rik [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/fk_2010.pdf
 13. Podatkovyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 02.12.2010 r. № 2755-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 14. Prohrama rozvytku lizynhu v Ukraini na period 2006-2010 rokiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://leasinginukraine.com/ua/publications/legal_issues/?pid=584
 15. Pro finansovyi lizynh: Zakon Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 16.12.1997 r. № 723/97-VR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-vr. 16. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2012 r. / za red. O.H. Osaulenka. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2013. – 552 s.
 16. Rynok lizynhu 2008 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uul.com.ua/files/2008_ukr.pdf
 17. Kholodnyi H.O. Lizynh v investytsiinomu mekhanizmi innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Tekst] / H.O. Kholodnyi [Tekst] – Kh.: KNEU, 2007. – 196 s.
 18. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 16.01.2003 r. № 435-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 19. Cherevan I. Efektyvnist lizynhu [Tekst] / I. Cherevan. – K.: Feniks, 2010. – 168 s.
 20. Cherevan I. Lizynh yak metod finansuvannia innovatsiinoho rozvytku vyrobnychoi bazy vitchyznianykh pidpryiemstv [Tekst] / I. Cherevan // Bankivska sprava. – 2008. – №2. – S.46-56.
 21. The European Leasing Market in 2012 [Elektronnyi resurs]. – Режим доступу: http://www.leaseurope.org/ index.php?page=key-facts-figures

Download