E. Kravchenko, PhD in Economics, Associate Professor Donetsk national university of economic and trade named after MykhailoTugan-Baranovsky, Donetsk QUESTION THE VALIDITY OF ADMINISTRATIVE DECISIONS ON BIZNES TRANSFORMATION MODEL COMPANIES BASED TRANSACTIONS MERGER OR ACQUISITION

The main criteria for assessing the degree of problematical current business model. The methodical approach to determining the nature of the manifestation of the motives of mergers and acquisitions. Designed card priorities managerial decisions on the transformation business model.

Keywords: business model, transformation, problems, motives, merger, acquisition, management decisions, map priorities.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/11

References
  1. Afonychkyn A.Y., Mykhalenko D.H. Upravlencheskye reshenyya v эkonomycheskykh systemakh / A.Y. Afonychkyn, D.H. Mykhalenko: Uchebnyk. – SPb.: Pyter, 2009. – 480 s.
  2. Hokhan Patryk A. Slyyanyya, pohloshchenyya y restrukturyzatsyya kompanyy / Hokhan Patryk A. – Vyd. 3-tye, [pererob. na dop.]. – M. : Yzd-vo “Al’pyna Byznes Buks”, 2007. – 741 s.
  3. Depamfylys D. Slyyanyya, pohloshchenyya y druhye sposobы restrukturyzatsyy kompanyy. / D. Depamfylysyu – M.: Olym-Byznes, 2007. – 960 s.
  4. Evlanov L. H. Эkspertnыe otsenky v upravlenyy / L. H. Evlanov, V. A. Kutuzov. – M.: Эkonomyka, 1978. – 133 s.
  5. Yhnatyshyn Yu.V. Slyyanyya y pohloshchenyya: stratehyya, taktyka, fynansы / Yu.V. Yhnatyshyn. – SPb.: Pyter, 2005. – 270 s.
  6. Kostyuchenko V. M. Konsolidovana finansova zvitnist’: mizhnarodnyy dosvid ta praktyka Ukrayiny: Navchal’nopraktychnyy posibnyk / V. M.Kostyuchenko. – K: Tsentr uchbovoyi literatury, 2008. – 528 s.
  7. Marholyn E. Metodyka obrabotky dannыkh эkspertnoho oprosa // Polyhrafyya. 2006. – # 5. – S. 14-16
  8. Frolova L.V. Zlyttya ta pohlynannya pidpryyemstv: kompendium dlya studentiv ekonomichnykh napryamkiv pidhotovky dennoyi i zaochnoyi form navchannya / Frolova L.V., Holoborod’ko A.Yu. – K.: Kondor-Vydavnytstvo, 2013. – 240 s. – S.14
  9. Frolova L.V. Formyrovanye byznes-modely predpryyatyya: Uchebnyk. / L.V. Frolova, E.S. Kravchenko – K.: Tsentr uchebnoy lyteraturы, 2012. – 384 s.

Download