Y. Zhorova, post graduate student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF THE EFFECTIVE SYSTEM OF CRISIS CORPORATE GOVERNANCE

The study elucidates the reform of governance body of companies. Based on the research of the main problems of corporate governance, we propose to eliminate the Audit Committee as the governance entity and control body of corporate governance and create instead the Crisis Board. The main ways of achieving an efficient capital structure of the company are determined along with the basic features of an effective capital structure of the company.

Keywords: corporate governance, crisis corporate governance, system of crisis corporate governance.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/12

References
 1. Zhorova Y. Teorety’chni ta pry’kladni py’tannya ekonomiky’: zbirny’k naukovy’x pracz’ / Vy’pusk 27, tom 2. – K.: Vy’davny’cho-poligrafichny’j centr “Ky’yivs’ky’j universy’tet”, 2012. – pp.342 – 350.
 2. Grishnova O.A., Nacevy’ch A.O. Visny’k Xmel’ny’cz’kogo nacional’nogo universy’tetu 2011, # 2, T. 3, pp.215 – 219 3. http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350.pdf
 3. Sy’stema korporaty’vnogo upravlinnya v Ukrayini: stan ta perspekty’vy’ rozvy’tku: monografiya / D.O.Bayura. – K.: Vy’davny’cho-poligrafichny’j centr “Ky’yivs’ky’j universy’tet”, 2009. – 228 p.
 4. Zakon Ukrayiny’ “Pro akcionerni tovary’stva” // Vidomosti Verxovnoyi Rady’ Ukrayiny’, 2008, # 50-51 (19.12.2008), st. 384.
 5. Kochkodan V. B. Staly’j rozvy’tok ekonomiky’. – 2013. – #3. – p. 335-341.
 6. Ligonenko L. O. Anty’kry’zove upravlinnya pidpry’yemstvom: teorety’ko-metody’chni zasady’ ta prakty’chny’j instrumentarij: monografiya / L. O. Ligonenko. – K. : Naukova dumka, 2000. – 390 p.
 7. Petrova I.L. Ukrayina: aspekty’ praci, 2011.– #1. – pp.25-30.
 8. Sardak O.V. Mexanizm regulyuvannya ekonomiky’. – 2010. – # 3, T. 1. – pp. 141-148.
 9. Trudovy’j potencial Ukrayiny’: ocinka stanu, efekty’vnist’ vy’kory’stannya, strategichni napryamy’ rozvy’tku [Monografiya] / O.A.Grishnova, S.R. Pasyeka, A.S. Pasyeka – : za nauk. red.. d-ra ekonomichny’x nauk, prof. O.A.Grishnovoyi. – Cherkasy’: vy’davny’cztvo TOV “MAKLAUT”, 2011. – 360 p.
 10. By’chkova N. V. Visny’k social’no-ekonomichny’x doslidzhen’. – 2013. – Vy’p. 1. – pp. 16-23.
 11. Varicheva R. V. Visny’k social’no-ekonomichny’x doslidzhen’. – 2012. – Vy’p. 4. – pp. 155-167.
 12. Kostanevy’ch N. I. Ekonomichny’j prostir. – 2013. – # 78. – pp. 233-241.
 13. Soroka R. S. Naukovy’j visny’k NLTU Ukrayiny’. – 2013. – Vy’p. 23.16. – pp. 353-357.
 14. Yaroshhuk O. Ekonomichny’j analiz: zb. nauk. pracz, 2009. – Vy’p. 4. – pp. 341-349.

Download