M. Rymkina, PhD-student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL AND ECONOMIC ENTERPRISE DEVELOPMENT

Changing main factors of production advocates an important component of the enterprises management and needs to be further profound research at current conditions. Increasingly the successful of doing business depends on intellectual opportunities that implemented in the production process. Thus, intellectual, human and social capitals become in the foreground. For today, exactly these levers form the dependable development long-term and competitiveness of enterprises globally and in Ukraine in particular.

Keywords: development, socio-economic development, the principles of social and economic development of the enterprise, human capital, intellectual capital.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/15

References
  1. Соlетап J. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Partha Dasgupta, Ismail Serageldin. The World Bank. Washington, 2000. – 18 p.
  2. Lawrence G. McMillan. McMillan on Options //John Wiley & Sons, 2011 – 672 p.
  3. Bohatyrov I.O. Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva (za materialamy malykh pidpryiemstv meblevoi promyslovosti Ukrainy) [Tekst] : dys. kand. ekon. nauk: 08.06.01 / Bohatyrov Ihor Oleksandrovych ; Yevropeiskyi un-t finansiv, informatsiinykh system, menedzhmentu i biznesu. – K., 2004. – 249 s.
  4. Hrishnova O.A. Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky. – K.: T-vo “Znannia”, KOO, 2001. – 254 s.
  5. Zalutskyi V.P, Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstv na zasadakh lizynhu [Tekst] : dys. kand. ekon. nauk: 08.00.04 / Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2012.
  6. Lebedieva L. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok ta sposoby yoho vymiru // Konkurentsiia. Visnyk antymonopolnoho komitetu Ukrainy. №1(48), 2013. S. 54-59. – s.56.
  7. Ofitsiynyy sayt Yevropeys’koyi komisiyi iz statystyky. Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/index_en.htm
  8. Rohoza M. Ie. Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom pidpryiemstv: mekhanizmy, modeli formuvannia ta orhanizatsiia protsesiv : monohrafiia / M. Ie. Rohoza, I. A. Senenko. – Poltava : PUET, 2013. – 99 s.
  9. Saprunova E.V. Sovershenstvovanie mehanizma social’no-jekonomicheskogo razvitija predprijatij shvejnoj promyshlennosti: dis. kand. jekon.nauk: 08.00.05 // Krasnodar, 2006. – 194s.
  10. Feshchur R.V., Tymoshchuk M.R. Upravlinnya sotsial’no-ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryyemstv// Nats. Un-t “L’vivs’ka politekhnika”, Un-t bankivs’koyi spravy NBU. # 657 (2010). – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/687/1/20.pdf

Download