O. Mykytyuk, PhD in Economics, Assistant, O. Honcharova, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

The article deals with the actual issues of such forms of innovative infrastructure development as venture capital and clustered formation. Particularities of their functioning in the market conditions and problems of their existent are analyzed in the article.

Keywords: innovative infrastructure; clustered formation; innovative cluster; venture entrepreneurship; technopolis.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/159-6/13

References
 1. Voronyna, L. A., Ratner, S. V., 2010. Nauchno-ynnovatsyonnye sety v Rossyy: opyt, problemy, perspektyvy, 254 p.
 2. Yanenkova, I. H., 2012. Orhanizatsijno-upravlins’ki resursy innovatsijnoho rozvytku ekonomiky: metodolohiia ta praktyka : monohrafiia, 380 p.
 3. Varnalij, Z. S., Harmashova, O. P., 2013. Konkurentospromozhnist’ natsional’noi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsijnoho zabezpechennia : monohrafiia, 387 p.
 4. Baranets, I.O., 2004. Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku venchurnoho pidpryiemnytstva v Ukraini. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 4(35), P. 47.
 5. Varnalij, Z. S., 2003. Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky, 302 p.
 6. Mykytiuk, O. P., 2005. Osoblyvosti venchurnoho finansuvannia v Ukraini. Finansy Ukrainy, 8, P. 83-90.
 7. Velyka, K. V., 2012. Venchurnyj kapital iak faktor innovatsijnoho rozvytku ekonomiky: zarubizhnyj dosvid. Akademichnyj ohliad, 1, P. 170-175.
 8. Novykov, V. A., 1998. Fondy venchurnoho kapytala y ykh metody fynansyrovanyia predpryiatyj. Ukrains’kyj investytsijnyj zhurnal, 9, P. 33-38.
 9. Dolhova, L. I., Problemy ta shliakhy rozvytku venchurnoho biznesu v Ukraini [online], http://xies.ru/306693/1/ LI_Dolhova_L_Dolgova.html
 10. Innovation Policy in Europe: Annual Country Report. INNO-Policy TrendChart [online], http://proinno.intrasoft.be/ index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=263&parentID=52
 11. Tang, L., Koveos, P. E., 2004. Venture entrepreneurship, innovation entrepreneurship, and economic growth. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9, P. 161-171.
 12. Cooke, P., 2001. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and corporate change, 10(4), 945-974.

Download