А. Grazhevska, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv IMPROVEMENT OF RENT RELATIONS AS A FACTOR OF INCREASING THEENERGY EFFICIENCY OF UKRAINIAN ECONOMY

The article addresses prerequisites and consequences of counterproductive rent-seeking behavior of economic agents as a factor that contributes to the low energy efficiency of the national economy.Author justifies the necessity and strategic directions of improvement of state regulation of rent relations in order to modernize the economy of Ukraine.

Keywords: energy efficiency of economy, rent relations, natural resources rent, rent-seeking behavior,rental economy, institutionalization of rent relations.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/160-7/4

References
 1. Baza danykh enerhetychnoyi statystyky Mizhnarodnoho enerhetychnoho ahentstva // http://iea.org/stats/index.asp.
 2. Vykorystannya enerhozberihayuchykh tekhnolohiy v krayinakh YES: dosvid dlya Ukrayiny. Analitychna zapyska Natsionalʹnoho instytutu stratehichnykh doslidzhenʹ pry Prezydentovi Ukrayiny // http://www.niss.gov.ua/articles/262/
 3. Myllʹ Dzh. S. Osnovy polytycheskoy ékonomyy s nekotorymy prylozhenyyamy k sotsyalʹnoy fylosofyy / Dzh. S. Myllʹ; [per. s anhl.; byblyohraf. ocherk M.Y. Tuhan-Baranovskoho]. – M.: Éksmo, 2007. – 1040 s.
 4. Rykardo D. Nachala polytycheskoy ékonomyy y nalohovoho oblozhenyya. Yzbrannoe / D. Rykardo; [per. s anhl.; predysl. P.N.Klyukyna]. – M.: Éksmo, 2007. – 960 s.
 5. Smit A.Dobrobut natsiy. Doslidzhennya pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsiy / A. Smit. – K.: Port-Royal, 2001. – 593 s.
 6. Marx K., Engels F.Tvory. 2nd ed. / K. Marx and F. Engels. – Kyiv State. publ flight. years. USSR, 1963. – Vol 25. – Part 1-2.
 7. Klark Dzh. B. Raspredelenye bohat·stva / Dzh. B. Klark. – M.: Ékonomyka, 1992. – 447 s.
 8. Marshall A. Osnovy ékonomycheskoy nauky / A. Marshall; [predysl. Dzh. M.Keyns; per. s anhl. V.Y. Blyumkyna, V.T. Rysyna, R.Y. Stolpera]. – M.: Éksmo, 2007. – 832 s.
 9. Buchanan J. M. Rent seeking and profit seeking // Toward a theory of the rent seeking society / Eds. By J.M. Buchanan, R.D. Tollison, G. Tullock. – College Station: Texas A&M University Press, Series 4, 1980. – P. 3-15.
 10. Tullock G. The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft / G.Tullock // Western Economic Journal. – 1967. – Vol. 5. – Р. 224-232.
 11. Krueger A.O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society / A.O. Krueger // American Economic Review. – 1974. – Vol. 64. – P. 291-303.
 12. Enerhoefektyvnistʹ yak kryteriy innovatsiynoho rozvytku ta konkurentozdatnosti derzhavy: Natsionalʹna dopovidʹ pro stan ta perspektyvy realizatsiyi derzhavnoyi polityky enerhoefektyvnosti // http://naer.gov.ua/wp-content/uploads/ 2010/02/nazdopovid.
 13. Bazylevych V. Sovremennaya ékonomycheskaya teoryya: v poyskakh novoy paradyhmy/ V. Bazylevych // Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. – 2013. – Vypusk 146. – S. 5-7.
 14. Dmytryev A.S. Razvytye systemy raspredelenyya pryrodnoy renty kak faktor stanovlenyya sotsyalʹno oryentyrovannoy ékonomyky // A.S. Dmytryev. Dyssertatsyya … kandydata ékonomycheskykh nauk: 08.00.01. – M.: Ros. hos. sotsyal. un-t, 2009. – 30 s.
 15. Enerhetychna stratehiya Ukrayiny do 2030 roku // www.aes-ukraine.com/documents/5390.html.
 16. Vahonova O.H. Upravlinnya resursnym potentsialom vuhilʹnykh shakht: monohr. / O.H. Vahonova, YU.S. Papizh. – D.: Natsionalʹnyy hirnychyy universytet, 2013. – 178 s.
 17. HPU pozbavyla kompaniyu Stavytsʹkoho dozvoliv na vydobuvannya nafty i hazu // Ukrayinsʹka pravda, 26 bereznya 2014 // http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/26/431574/
 18. Kabinet ministriv Ukrayiny initsiyuye dvorazove zbilʹshennya rentnoyi platy za vydobutok korysnykh kopalyn, yaki v znachnykh obsyahakh vykorystovuye velykyy monopolʹnyy biznes. – Informatsiyne ahentstvo UNIAN, 27.03.2014 // //http://economics.unian.ua/industry/901097-kabmin-proponue-podvojiti-rentnu-platu-za-vidobutok-korisnih-kopalin.html

Download